หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เครือข่ายมะเร็ง รณรงค์ช่วยผู้ป่วย

Author by 30/03/16No Comments »

thainews180       เป็นที่น่าหวั่นวิตกกับโรคที่เป็นภัยคุกคามสุภาพสตรี หรือ “แม่ญิงเหนือ” มาตลอดเวลา จากการที่ยังมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็วปากมดลูกอย่างไม่ยอมลดลง แม้ว่าวิทยาการสมัยใหม่ ทั้งหยูกยา และเครื่องมือแพทย์มีความทันสมัยมากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถยับยั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวให้ลดลงได้ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน ได้ออกมารณรงค์ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม โดยจัดฝึกอบรม “การตรวจตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย” ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่จัดอบรมการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการด้านการดูแลรักษา เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงการบำบัดรักษาที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเมื่อเร็วๆ นี้ มีอาสาสมัครสาธารณสุขจาก 5 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกว่า 200 คน เข้าร่วมการอบรม โดยมุ่งให้อาสาสมัครสามารถให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ห่างไกล จะสามารถคัดกรองและช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง และทันการณ์

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก รศ.พญ. อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ หัวหน้าเครือข่ายการดูแลรักษามะเร็งเต้านมในเขตภาคเหนือตอนบน ถึงอุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านมในประเทศไทยระบุว่า มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุดในหญิงไทย คิดเป็น 28.6 ต่อประชากรแสนคน มีอัตราการเสียชีวิต และอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าช่วงอายุที่พบสูงสุดอยู่ที่ 50 – 55 ปี แต่จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งของประเทศไทยพบว่า มะเร็งเต้านมเกิดขึ้นได้ตั้งแต่อายุประมาณ 20 ปีขึ้นไป และพบว่าช่วงอายุ 30 – 35 ปี มีแนวโน้มเป็นมะเร็งเต้านมสูงขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2548 มะเร็ง   เต้านมนับเป็นโรคมะเร็งอันดับ 1 ในหญิงไทยโดย 2 ใน 3 ของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมนั้นอยู่ในระยะลุกลามมาก หลังได้รับการวินิจฉัย ซึ่งสถานการณ์กลับแย่ลงไปด้วยจำกัดต่างๆ โดยการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนั้น มีอยู่แค่เพียงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดเท่านั้น จึงนับเป็นการเข้าถึงที่ยากมากสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากเขตเมือง ดังนั้น การจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขจาก 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวม 200 คน จึงหวังว่าจะเข้าถึง เพื่อไปช่วยเหลือแนะนำ และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยได้ใกล้ชิด และทั่วถึงยิ่งขึ้น และคาดว่าต่อไปน่าจะมีจำนวนอาสาสมัครเพิ่มขึ้นด้วย.