หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เคลื่อนเชียงใหม่โมเดล สู่นักเรียนสายเหนือ ชม.

Author by 24/07/12No Comments »

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ เดินทางไปพบครูอาจารย์ และนักเรียนในโรงเรียนอำเภอสายเหนือ ที่โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยม และอุดมการณ์ที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งสร้างฐานความคิดแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ฝังหยั่งรากลึกในจิตใจของหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่รู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดี เคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพกฏหมาย รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของโรงเรียน โดยได้กล่าวกับครูอาจารย์  ย้ำในประเด็นสำคัญ

เรื่องแรก คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาทุกชุมชน หมู่บ้าน ต่อมาแป็นการร่วมใจช่วยกันรักษาสืบสานประเพณีวิถีที่ดีของชาวเชียงใหม่ เช่น การแต่งกายพื้นเมือง อู้คำเมือง ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และยังจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องภาษาให้มากขึ้น เพื่อสามารถติดต่อสื่อสารกับพลเมืองอาเซียนในอนาคต และเรื่องสำคัญที่เยาวชนต้องตระหนัก คือ การปกป้อง เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รู้รักสามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจในคุณธรรมและสร้างสรรค์คุณงามความดี ทำให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ปรองดองของคนในชาติ โดยยึดหลักการ บวร หรือ บ้าน วัด โรงเรียน มาเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัว เพื่อสร้างสังคมเชียงใหม่ให้เป็นจังหวัดนำร่องการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม

วันเดียวกัน ผวจ.เชียงใหม่ พบปะคณะ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 ในประเด็นหลักของเชียงใหม่โมเดลดังกล่าว และเน้นความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ความเป็นมาอันยาวนานของชาติไทย ที่เด็กและเยาวชนไทยควรภูมิใจในความเป็นชาติ นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณของพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ที่ทรงสร้างบ้านแปงเมือง ให้บ้านเมืองร่มเย็นจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนั้นยังได้ย้ำเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ที่เด็กนักเรียนทุกคนควรปฏิบัติตามเพื่อฝึกตนเป็นคนดี ร่วมกันน้อมนำเอาพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้ในโอกาสต่างๆ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต นับเป็นการเดินสายขับเคลื่อนเชียงใหม่โมเดลของ ผวจ.เชียงใหม่สู่เยาวชนไปพร้อมกันเกือบครบทั้งจังหวัดแล้ว โดยน่าจะมีผลตอบรับที่ดี หลังจากที่ได้จัดสรรงบประมาณส่วนตัวเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนมาเกือบ 2 ปีแล้วด้วย.