หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมฯ

Author by 28/07/14No Comments »

thainews180         วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติยิ่งใหญ่ สำหรับที่เชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.00 น. พร้อมกัน ณ อาคารสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ โดยเชิญชวนทุกภาคส่วนลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่ม ดอกไม้สด) ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพร้อมเพรียงกัน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 สำหรับพระราชกรณียกิจนั้น เมื่อทรงพระเจริญวัยได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ นานัปการ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เอง ซึ่งล้วนมีการสร้างสรรค์ความผาสุขสงบแก่ประชาชน นำความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงมาสู่ประเทศ เช่น ด้านการแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา การศาล การสังคมสงเคราะห์ การพระศาสนา การต่างประเทศ และการศึกษา ฯลฯ

ด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข เมื่อรัฐบาลได้น้อมเกล้าฯถวายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เนื่องในพระราชพิธีอภิเษกสมรส 21 แห่ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พระองค์ก็ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสม่ำเสมอ พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพื่อสามารถให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และ พ.ศ. 2537 ทรงรับเป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ด้านการศึกษา ทรงทราบดีว่าเยาวชนในถิ่นทุรกันดารยังด้อยโอกาสในการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นธุรกันดาร 6 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา จังหวัดนครพนม กำแพงเพชร สุราษฎร์ธานี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี จังหวัดอุดรธานี สงขลา และฉะเชิงเทรา  ด้านสังคมสงเคราะห์ ทรงพระกรุณาห่วงใยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลน ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จฯไปทรงเยี่ยมหลายแห่ง และด้านการต่างประเทศ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญๆ ในการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ เสมอมา โดยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีปอย่างเป็นทางการเป็นประจำทุกปี เป็นต้น ดังนั้นเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ จึงขอถวายพระพร “ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนานเทอญ”