หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เชียงรายถกปัญหาลำไย บริหารจัดการอย่างไรดี

Author by 9/12/14No Comments »

ลำไย       หากกล่าวถึง ผลไม้เศรษฐกิจของ ภาคเหนือกรณีลำไยแล้ว รัฐบาลหรือกระทรวง กรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทแก้ไขปัญหามักจะมองถึงพื้นที่ปลูกมากที่สุด และต้องเข้ามาแก้ไขทันด่วนก่อนอื่น อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ทั้ง ๆ ที่ลำไยมีการปลูกกระจายทั่วไป ทั้งเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และอื่นๆ รวมไปถึงภาคกลาง เช่น จันทบุรี และสมุทรสงคราม-สาคร ซึ่งภาคอื่นมีพื้นที่น้อย ผลผลิตจึงไม่มีปัญหาสามารถกระจายไปในจังหวัดและใกลัเคียงก็พอจะอยู่รอดโดยไม่เดือดร้อน แต่เชียงรายกับพะเยา กลายเป็นจังหวัดลูกเมียน้อย ที่ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือล่าช้าไม่ทันการณ์มาหลายปีแล้ว เกษตรกรจึงต้องจำทน ถึงจะขนลำเลียงมาขายที่เชียงใหม่ก็ยังไม่นอน บางวันตลาดปิดถูกกดราคาอีก

ปลายเดือนที่แล้วที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย นายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จึงเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลำไยภาคเหนือ ทั้งระบบอย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกลำไย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งของกลุ่ม ในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลำไยภาคเหนือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน โดยนำประเด็นปัญหาราคาลำไยตกต่ำมาถกกัน เห็นว่าส่วนหนึ่งมาจากเกษตรกรเลือกที่จะผลิตลำไยให้ออกในฤดูมาก และเลือกที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบรูดร่วง เพื่อส่งขายโรงงานแปรรูปมากกว่าที่จะผลิตเป็นลำไยคุณภาพขายเป็นลำไยสดช่อ อีกทั้งผลผลิตออกพร้อมกันทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ (ยกเว้นแม่ฮ่องสอน แต่รวมจังหวัดตากเข้ามาด้วย) ทำให้ปริมาณมากล้นตลาด เกินความต้องการของโรงงาน ทำให้เกิดขบวนการร่วมมือกันกดราคาโดยพ่อค้าคนกลาง และเกษตรกรขาดการรวมกลุ่มในการพัฒนาการผลิตลำไยคุณภาพ ไม่มีการวางแผนการผลิต

ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เห็นว่าจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย และหน่วยงานสนับสนุนอย่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการบริหารจัดการลำไยภาคเหนือทั้งระบบ โดยกำหนดเป้าหมายให้มีการกระจายผลผลิตให้ออกตลอดทั้งปี โดยหันไปผลิตลำไยนอกฤดูบ้าง และผลิตลำไยคุณภาพระดับส่งออก รักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตลำไย และสร้างเครือข่ายและพันธมิตรด้านการค้ากับตลาดปลายทางทั้งในและต่างประเทศ ใช้กลยุทธ์ยกระดับการผลิต ยกระดับองค์ความรู้ และยกระดับราคา เป็นต้น จึงหวังว่าผลการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การวางแผนที่เป็นรูปธรรมต่อไป.