หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เชียงรายรณรงค์สร้าง ค่านิยมหลัก 12 ประการ

Author by 22/09/14No Comments »

thainews180        จากนโยบายของรัฐบาล และ คสช.      ที่จะรณรงค์ให้ประชาชน และเยาวชนหันมา ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการนั้น ขณะนี้หลายหน่วยงานเริ่มขับเคลื่อนเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมบ้างแล้ว เช่นที่จังหวัดเชียงราย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกเชียงราย ขานรับนโยบายของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 จัดทำโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะของคนในสังคม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,โครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) และแนวทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศของ คสช. 8 ประการ และค่านิยมหลัก 12 ประการ

  ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ พลตรี พัฒนา มาตร์มงคล ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียนร้อย จังหวัดทหารบกเชียงราย(กรส.จทบ.)ประชุมกับผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการประกวดโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 58 แห่ง และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย 12 ชุมชน โดยกล่าวว่า จังหวัดเชียงราย โดย จทบ.จังหวัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดให้มีการนำเสนอผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชนและสังคม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำหรับค่านิยมหลัก 12 ข้อ ที่พึง ปฏิบัติในสถานการณ์ปัจจุบันที่ควรนำมาเผยแพร่ ประกอบด้วย 1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนร่วม 3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 12. คำนึงถึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง.