หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เชียงใหม่จะเป็นเมือง มรดกโลกวัฒนธรรม

Author by 23/07/15No Comments »

thainews180       เป็นเรื่องที่น่ายินดี หากว่าเมืองเชียงใหม่ จะได้รับการสนับสนุนให้เป็นเมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ดังที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SEAMEO-SPAFA) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอโครงการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่กระบวนการพิจารณามรดกโลกเข้าสู่การพิจารณาบัญชีเบื้องต้น(Tentative List) ต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และคณะรัฐมนตรีไปแล้วนั้น บัดนี้ทางศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้บรรจุบัญชีเบื้องต้น (Tentative List) ไว้ในการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้ารับชมได้ที่เว็บไซต์ขององค์การยูเนสโกhttp://whc. unesco.org/en/tentativelists/6003/

ทั้งนี้ เพราะเมืองเชียงใหม่มีมรดกทางโบราณสถาน และวัฒนธรรมยั่งยืนมายาวนาน แม้ว่าจะผุกร่อนและผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา แต่ความโดดเด่นในหลายเรื่องยังปรากฏอยู่ ตฯผู้เสนอจึงให้เมืองเชียงใหม่เสนอชื่อเป็นแบบกลุ่ม (Serial Nomination) ประกอบด้วยพื้นที่ 6 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 พื้นที่ทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2 อนุสรณ์สถาน สถานที่ และพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นปราการชั้นในของเมืองเชียงใหม่ กลุ่มที่ 3 อนุสรณ์สถาน และพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นอกปราการชั้นในของเมืองเชียงใหม่ กลุ่มที่ 4 อนุสรณ์สถาน และพื้นที่สำคัญในกำแพงเมืองชั้นใน กลุ่มที่ 5 อนุสรณ์สถาน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นอกปราการชั้นในของเมืองเชียงใหม่ และกลุ่มที่ 6 อนุสรณ์สถานและสถานที่ในยุคสมัยใหม่ สถานที่กลุ่มนี้แสดงให้เห็นกิจกรรมสำคัญของผู้คนในยุคใหม่

อย่างไรก็ตาม กระบวนการต่างๆ ยังจะต้องพิจารณาอีกมาก คือมีขั้นตอนการดำเนินการต่อจากการเสนอบัญชีเบื้องต้น     โดยคณะกรรมการจะเสนอเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก (Nomination Dossier) ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะเป็นการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การเสนอขอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก จากนั้นจะมีการศึกษาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์ (Criteria) และข้อกำหนดเกี่ยวกับ “คุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal Value: OUV) ความครบถ้วนสมบรูณ์ (Integrity) และความเป็นของแท้ดั้งเดิม (Authenticity) ความเป็นตัวแทน ความสมดุล และความน่าเชื่อถือของแหล่งมรดกโลก ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานและเอกสารประกอบด้วย โดยคณะผู้เสนอและผู้เกี่ยวข้องเตรียมจะประชุมหารือกันในเร็วๆ นี้ต่อไป.