หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เชียงใหม่ย้ำนโยบาย รักษาทรัพยากรป่าไม้

Author by 11/09/14No Comments »

thainews180          เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เปิดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2557 และ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” มีหัวหน้าส่วนราชการหลายภาคส่วน พร้อมภาคเอกชนร่วมพบปะประชาชนที่หอประชุมโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อ.แม่ออน โดยกล่าวว่า การจัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในลักษณะหน่วยบริการเชิงรุกแบบเบ็ดสร็จไปบริการในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อประชาชนจะได้รับการอำนวยความสะดวก ลดเวลาและภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางมารับบริการของประชาชน

อีกทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบสภาพปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตลอดจนการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัยต่างๆ นอกจากนั้น ผวจ. เชียงใหม่ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก่ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอแม่ออน ว่า นโยบายการทำงานของจังหวัด เรื่องแรกเน้นการรักษาทรัพยากรป่าไม้ เพราะปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดได้ลดลงเกือบ 10% เมื่อเทียบจากปี พ.ศ.2552 ที่มีพื้นที่ป่าร้อยละ 77% ล่าสุดปี พ.ศ.2556 พบว่ามีพื้นที่ป่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68% จึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก  เรื่องที่สอง การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล เรื่องที่สาม การแก้ปัญหาหมอกควัน และเรื่องสุดท้าย การเมืองการปกครอง คือการที่จะทำให้สังคมเกิดความปรองดองสมานฉันท์ และมีรอยยิ้มได้นั้น สิ่งสำคัญคือ “การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ” เพื่อให้สังคมไทยเกิดความสงบ ความสันติ และความสามัคคีนั้น

นโยบายสามเรื่องสุดท้าย คงได้ยินได้ฟังกันบ่อยครั้งแล้ว แต่เรื่องการรักษาทรัพยากรป่าไม้นั้น แม้จะพูดกันมานาน และเห็นผลกระทบจากสภาพความแห้งแล้งในฤดูแล้ง ได้รับภัยพิบัติจากอุทกภัยดินโคลนถล่มในฤดูฝน เพราะป่าถูกบุกรุกทำลายทุกวัน แต่การปลูกเสริมป่าไม่ได้ทำทุกวัน ปัจจุบันยังมีคนที่เห็นแก่ตัวเข้าไปตัดโค่นทำลาย โดยผู้พบเห็นก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา การตอกย้ำเพื่อให้รักษาทรัพยากรป่าไม้จึงต้องทำให้เห็นผลให้ได้.