หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เชียงใหม่เร่งแก้ปัญหา ค้ามนุษย์และค้าประเวณี

Author by 29/09/14No Comments »

thainews180       เพราะประเทศไทยถูกลดอันดับ  ในการใส่ใจแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้เหลือระดับ 3 หรือระดับที่มีปัญหามาก ซึ่งอาจส่งผลให้นานาประเทศบอยคอตสินค้าจากไทยก็ได้ ขณะนี้รัฐบาล และ คสช.กำลังหาทางสกัดกั้น แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยมอบให้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว อดีต ผบ.ตร. มากำกับดูแลในฐานะ รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อเร่งสะสางประเด็นดังกล่าวเป็นสำคัญ เริ่มต้นเข้ารับตำแหน่งก็กำชับให้ พม.จังหวัดต่างๆ ที่เป็นพื้นที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางทำกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ให้ความรู้ จนถึงการต่อต้าน และปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กล่าวว่า เชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการค้ามนุษย์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาหลักที่สำคัญคือ การแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณี และจากการที่นำคนมาขอทาน โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นเด็กและผู้หญิงจากประเทศไทยและประเทศพม่า และในปีที่ผ่านมามีคดีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 9 คดี มีผู้ต้องหาทั้งสิ้น 12 คนและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 10 คน พบว่า การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลมีหลากหลายวิธีการ ตัวอย่างเช่น การนำเด็กและผู้หญิงมาค้าประเวณี โดยใช้โรงแรม เกสเฮาส์ เป็นสถานที่ให้บริการ ซึ่งจะผ่านการติดต่อจากนายหน้าที่ทำหน้าที่เป็นธุระจัดหาอีกทอดหนึ่ง ซึ่งพบว่าเด็กหญิงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เป็นเด็กชนเผ่า และเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล และการแสวงหาโอกาสจากการที่คนมาขอทาน โดยการเช่าเด็กทั้งผู้หญิง และผู้ชายจากประเทศพม่าเพื่อนำมาขอทาน

จากปัญหาที่กล่าว ช่วงปลายเดือนกันยายน 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการ “เสริมสร้างความรู้สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและการค้ามนุษย์” หวังสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็ก และเยาวชนโดยเฉพาะในโรงเรียนเด็กด้อยโอกาสในอำเภอแม่อาย และเชียงดาว ให้รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหาด้านการค้ามนุษย์ โดยเน้นรูปแบบการล่อลวงไปค้าประเวณี สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชน ทำสื่อที่สร้างสรรค์ที่เข้ากับเยาวชนเพื่อให้เข้าถึงสิทธิ และร่วมแจ้งเหตุ เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ถูกล่อลวงได้ทันที ถือเป็นการสกัดกั้นที่ต้นทางไว้ก่อนน่าจะได้ผลระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันก็น่าสังเกตว่า การกวาดล้างแหล่งค้าประเวณีโดยตรง และค้าประเวณีแฝงในกิจการร้านอาหาร คาราโอเกะ รวมทั้งสปา ซึ่งนำทั้งเด็กหญิงและเด็กชายมาขายบริการ ยังไม่เริ่มขึ้นแต่อย่างใด น่าจะถึงเวลาปฏิบัติการพร้อมกันไป.