หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เชียงใหม่แล้งจัด ขาดน้ำรอบ 20 ปี

Author by 25/01/16No Comments »

thainews180                น้ำเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิต ทั้งคน สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย การที่ประเทศไทยได้แต่อาศัยน้ำฝนมาหล่อเลี้ยงชีวิต โดยไม่มีภูเขาหิมะละลายลงมาได้ทั้งปีเหมือนแถบเมืองหนาวประเทศตอนบน ทำให้ต้องเก็บน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูต่อไปให้ได้ตลอดปีหรือต่อเนื่องไปอีกปี หากปริมาณฝนไม่เพียงพอ เหมือนในปีนี้เมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลในฤดูที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดวิกฤตภัยแล้งลุกลามไปทั่ว โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน และภาคอีสาน ขณะเดียวกันฝนกลับไปตกที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลถึงกับเกิดอุทกภัยย่อม ๆ ส่วนภาคใต้นั้นไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง

ในวันที่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ออกโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด โดยมีนายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายทองสุข ธาตุอินจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่โป่ง พร้อมหน่วยงานราชการในพื้นที่ต้อนรับ นอกจากได้เน้นย้ำถึงโครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยการปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทำให้สังคมไทยเกิดความสงบสุขความสันติ ความสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน เกิดความรักความหวงแหนและพร้อมที่จะปกป้องสถานบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตแล้ว

ผวจ.เชียงใหม่ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ขอให้ข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กับย้ำว่า ในปีนี้มีแนวโน้มว่าปริมาณน้ำในภาพรวมมีน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา คาดการว่าจังหวัดเชียงใหม่จะประสบกับปัญหาภัยแล้งที่ยาวนาน และหนักสุดในรอบ 20 ปี จึงขอให้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันประหยัดน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่าง สมดุล ไม่ควรจะมาทะเลาะกันในเรื่องการใช้น้ำ ควรมีน้ำใจแบ่งน้ำกันใช้อย่างประหยัด รวมทั้งดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ประชารัฐ คือ ประชาชนกับรัฐบาลทำงานร่วมกัน โครงการที่ประชาชนเป็นผู้คิด เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ภัยแล้ง และปัญหายาเสพติด โดยเริ่มต้นที่การปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจถึงปัญหาด้านต่างๆ ผลกระทบที่จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่จะเตรียมตัวเตรียมการรับมือกับวิกฤตภัยแล้ง หากว่าจะเกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในปีนี้.