หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เตรียมตัวเกษตรกรไทย เข้าสู่ประชาคมอาเซีย

Author by 23/08/12No Comments »

คงไม่ต้องเป็นห่วงกลุ่มคนใน 7 สาขาอาชีพที่จะเข้าออกประเทศอาเซียน 10 ชาติได้อย่างเสรี ดังเช่น กลุ่มเภสัชกร ที่เกรงจะมีร้านขายยาข้ามชาติเข้ามาเปิดตลอด 24 ชม.ตามร้านสะดวกซื้อ พร้อมกับมีเภสัชกรอยู่เวรตลอดเวลา หรือการย้ายถิ่นทำมาหากินของแพทย์ วิศวกร สถาปนิก บัญชี มัคคุเทศก์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่รัฐควรห่วงใยเกษตรกรไทย ว่าจะดำรงอยู่ได้อย่างไร ภายใต้การแข่งขันอย่างเสรี ทั้งสินค้าเกษตรที่เหมือนกัน และสินค้าฟุ่มเฟือยราคาถูก แต่ไร้คุณภาพที่จะเข้ามาล้วงกระเป๋าคนรากหญ้าให้จ่ายออกโดยไม่จำเป็น และเปล่าประโยชน์

ตัวอย่างที่สมควรหน่วยงานรัฐ จะเร่งรีบดำเนินการ ดังเมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ โดยนายชูศักดิ์ เทพสาร เกษตรอำเภอฝาง ได้ประชุมเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 มาบรรยายในหัวข้อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เกษตรกรควรรู้ มีอาสาสมัครเกษตรกรจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอฝาง และอำเภอใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง เป็นอันมาก

ตามโครงการดังกล่าว มีการอธิบายถึงความเป็นมา และจุดมุ่งหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 ชาติ ว่ามีข้อตกลงอย่างไร โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยอย่างไรบ้าง เช่นมาตราการทางด้านภาษีสินค้าเกษตร การเปิดเขตการค้าเสรี รวมทั้งมาตราการต่างๆ ของประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตร ที่จะเป็นเงื่อนไขในการสร้างกำแพงภาษีการค้าสินค้าเกษตร ตลอดถึงข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ จุดแข็ง จุดอ่อนของเกษตรกรไทย และเกษตรกรชาติอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน พร้อมกันนั้นวิทยากรยังได้เตือนว่า สิ่งที่จะทำให้เกษตรกรไทยสามารถแข่งขันอยู่ในตลาดอาเซียนได้ก็ คือ การเน้นการผลิตภาคการเกษตรที่มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการสร้าง เครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็ง มีการเรียนรู้ และพยายามทำความเข้าใจเรื่องวิทยาการใหม่ ๆ มีความก้าวหน้าตลอดเวลา รวมถึงเรื่องของการค้าระหว่างประเทศ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการแข่งขันของเกษตรกรไทย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่จะมาถึงในไม่ช้า ซึ่งถ้าไม่ร่วมกันตั้งรับแล้ว อาชีพเกษตรกรที่ถือเป็นกระดูกสันหลังของประเทศ จะเสียท่าเพื่อนบ้านก็ได้.