หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เตือนไข้เลือดออก ระบาดในภาคเหนือ

Author by 3/09/15No Comments »

ไข้เลือดออก     สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่จนถึงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พบว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นแรงงานต่างด้าวท้องที่ อ.ฮอดแล้ว 1 ราย ขณะที่จำนวนผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นแทบทุกอำเภอ ล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนให้ระมัดระวังป้องกัน โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้มีการแพร่พันธุ์ของยุงลายมากกว่าปกติ ส่งผลให้มีผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ โดยการป้องกันที่ดีที่สุดคือการไม่ให้มีน้ำขังในภาชนะต่างๆ ภายในอาคารบ้านเรือน เพราะเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของโรคนั้น

การระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้ เป็นไปตามที่ น.พ.วิทยา หลิวเสรี ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ เตือนไว้ก่อนหน้านี้ว่า ในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาโรคที่พบมากที่สุด คือ โรคไข้เลือดออก จากการพยากรณ์การเกิดโรคไข้เลือดออก พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2558 ของกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ คาดอาจจะมีจำนวนผู้ป่วยกว่า 3,500 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 74.51 ต่อประชากรแสนคน

สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงยังคงเป็นเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมาอายุ 25-34 ปี และ 10-14 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน รองลงมาอาชีพรับจ้าง และเกษตรกรรม การระบาดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พบมากที่สุดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เมื่อพิจารณาถึงอัตราป่วยสูงที่สุด ในปีนี้พบจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอัตราป่วย 195.20 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ แพร่และเชียงใหม่ นอกจากนั้นการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกแบบรายอำเภอ พื้นที่เสี่ยงสูงมากมี9 อำเภอ เชียงราย 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขุนตาล เมืองเชียงราย ดอยหลวง แม่ลาว เวียงเชียงรุ้ง และเวียงชัย เชียงใหม่ 2 อำเภอ คืออำเภอฝาง และไชยปราการ และน่าน 1 อำเภอได้แก่อำเภอทุ่งช้าง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ แนะนำวิธีปฏิบัติง่ายๆในการกำจัดและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ด้วยตัวเอง คือ Big Cleaning Day “เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย” โดยเก็บขยะและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้าน เก็บน้ำให้มิดชิดปิดฝาภาชนะ ที่ปิดไม่ได้ก็ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือปล่อยปลาหางนกยุงกินลูกน้ำ และเก็บขยะเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมถึงจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  เมื่ออยู่ในจุดเสี่ยงจะถูกยุงลายกัดก็ควรทายากันยุง และเวลานอนให้กางมุ้ง หรือนอนในที่โปร่งใช้พัดลมเป่าไล่ความร้อนและยุงไปในตัว ก็จะลดความเสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออกได้ หากมีข้อสงสัยประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422