หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เปิดเวทีสาธารณะผลักดัน รัฐเลิกใช้สารปรอทอันตราย

Author by 17/09/14No Comments »

thainews180        เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ที่ปรึกษาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มาเป็นประธานเปิดงานประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยปัญหาการใช้สารปรอทที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่าการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเผยแพร่  รายละเอียดของอนุสัญญามินามาตะ และผลการศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญามินามาตะฯ รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นผลกระทบของการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกฯ รวมทั้งข้อเสนอด้านกลไกการดำเนินงานเพื่อรองรับอนุสัญญา   มินามาตะฯ ซี่งอนุสัญญาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยสารปรอท และสารประกอบปรอทจากกิจกรรมของมนุษย์สู่อากาศ แหล่งน้ำ และดิน

ประเด็นสารปรอทนี้ กล่าวไปแล้วอาจเป็นเรื่องใหม่ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ น่าจะให้ความรู้แก่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการใช้สารปรอทเป็นองค์ประกอบในการผลิตภัณฑ์สำคัญหลายประเภท รวมทั้งมีการปลดปล่อยสารปรอทจากกระบวนการผลิตจากแหล่งกำเนิดต่างๆตามที่อนุสัญญาฯกำหนด ด้วยเหตุดังกล่าวสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จึงร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ  เร่งศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญามินามาตะฯ เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาฯ จึงประชุมเปิดเวทีสาธารณะขึ้น    เพื่อให้อนุสัญญามินามาตะกำหนดกรอบเวลาให้ประเทศภาคีเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารปรอท ภายในปี 2020 ไม่เว้นแม้กระทั่งปรอทวัดไข้ และให้รัฐบาลต่าง ๆ สั่งปิดเหมืองปรอทให้หมดสิ้นภายใน 15 ปี รวมถึงอนุสัญญามินามาตะจะเริ่มมีผลบังคับต่อเมื่อประเทศภาคีได้ให้สัตยาบันอย่างน้อย 50 ประเทศ ซึ่งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)  หวังว่าจะทำได้สำเร็จภายใน 3-4 ปี เพื่อป้องกันพิษของสารปรอทที่อาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยหรือคุณภาพชีวิตประชาชนต่อไป.