หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เร่งสร้างค่านิยมใหม่ ใช้บริการรถสาธารณะ

Author by 10/08/14No Comments »

รถเมล์         นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา มีการจัดระเบียบให้รถสองแถวหรือสี่ล้อแดง ของสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด เข้าสู่ระบบให้บริการสาธารณะโดยจัดวิ่งเป็นเส้นทางแบบยินยอมพร้อมใจส่วนใหญ่ รวม 11 สาย และรถประจำทางของเทศบาลนครเชียงใหม่อีก 2 สาย (วนซ้าย-ขวา) จากการผลการจัดระเบียบในสัปดาห์ต่อมา นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ได้ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกจังหวัด มีประเด็นที่คาดไว้ล่วงหน้าเกิดขึ้นจริง ๆ คือ จำนวนผู้โดยสารไม่ได้มากพอ และรถสองแถวที่เข้าร่วมพากันขาดทุนมากกว่า

ดังนั้น ผวจ. เชียงใหม่ จึงย้ำในที่ประชุมให้ทุกฝ่ายเร่งประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะสามารถลดปริมาณรถในท้องถนน และลดอุบัติเหตุลงได้อีกมาก ซึ่ง นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า เริ่มดำเนินการตามมติคณะกรรมการอำนวยการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ที่มี พล.ต.ศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบ มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธาน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา โดยกำหนดให้รถโดยสารที่วิ่งมาจากอำเภอต่าง ๆ มีจุดจอดปลายทางแห่งเดียวกันที่สถานีขนส่งช้างเผือก และกำหนดให้สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดรถโดยสารรับช่วงต่อในเขตเมือง ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาร่วมกันในการกำหนดเส้นทางให้มีความเหมาะสมกับการใช้บริการของประชาชน โดยระยะแรกกำหนดเส้นทางใหม่ นำร่อง 12 เส้นทาง ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายนั้น ที่ผ่านมาพบปัญหาจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวน้อย บางคันไม่มีผู้โดยสารเลย ในการแก้ปัญหา สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณให้เที่ยวละ 100 บาท

ขณะเดียวกัน ขนส่งจังหวัดได้      ผ่อนปรน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถสองแถวต่างอำเภอเข้ามาในตัวจังหวัด ให้ส่งพ่อค้าแม่ค้าที่มีพืชผลการเกษตรที่ตลาดตามเดิมได้ กรณีบรรทุกสินค้าจากตลาดไปยังอำเภอต่าง ๆ ก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกัน และยังสามารถส่งนักเรียนเข้าไปในตัวเมืองชั้นในได้ตามปกติ แต่ต้องนำรถไปจอดบริเวณสถานีขนส่งช้างเผือกเท่านั้น และรถโดยสารสองแถวสายใต้ยังให้ใช้จุดจอดที่ประตูเชียงใหม่ได้ตามปกติ แต่ในระยะที่ 2 จะมีการเพิ่มเส้นทางเดินรถเชื่อมโยงในสถานที่สำคัญ ๆ อาทิ ไนท์ซาฟารี อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และสนามกีฬา 700 ปี เป็นต้น ซึ่งสรุปแล้ว การจัดระเบียบรถให้วิ่งเป็นเส้นทางยังไม่บรรลุผล จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์หรืออาจถึงขั้นประกาศค่านิยมใหม่สำหรับชาวเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้หันมาใช้รถประจำทางมากขึ้น ทั้งนี้ ถ้าให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐทำเป็นตัวอย่างก็น่าจะดี.