หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติศาสน์สถาบันฯ

Author by 8/12/14No Comments »

thainews180          ตามที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มุ่งเน้นให้ กศน. ในฐานะเป็นผู้ให้การศึกษากับคนในสังคมได้ปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อย่างเข้มข้นเมื่อเร็วๆ นี้โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจากส่วนกลาง และในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมจัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสำนักงาน กศน. ทุกระดับได้ตระหนักเห็นความสำคัญและสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครู นักศึกษา กศน. และประชาชนอย่างถูกต้องนั้น

หน่วยงาน กศน.ที่ดูแลการศึกษานอกระบบถือว่าครอบคลุมกลุ่มประชาชนหลากหลาย เมื่อเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ จึงนับว่าเหมาสมยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันสภาพสังคมไทยกำลังประสบปัญหาหลายประการ อันเป็นผลมาจากความเจริญทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้คนไทยเปิดรับกระแสวัฒนธรรมต่างชาติอย่างรวดเร็ว หลงใหลในวัฒนธรรมของชนชาติอื่นมากกว่าวัฒนธรรมของตนเอง และปัญหาที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา คือ ความไม่สมานฉันท์ของคนในชาติ ซึ่งส่งผลกระทบ ในวงกว้าง ทั้งยังรวมถึงปัญหาการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ การที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเห็นความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ และจัดตั้งโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนทุกคนตระหนักให้ความสำคัญ ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และช่วยกันรักษา ดูแลสอดส่องป้องกันภัย หรือความเสียหายที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การยับยั้งข่าวลือต่างๆ เป็นต้น จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ควรช่วยกันสนับสนุน

ในวันนั้นองคมนตรี พูดถึงว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร กศน. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดมีโอกาสถ่ายทอด และเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านการศึกษา เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ ความเข้าใจกับคนในสังคม เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นชาติไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สอนคนให้เข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเป็นเอกราชของชาติไทย และความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบั เพื่อหาแนวทางการสมานฉันท์ ปลูกฝังการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ ทรงเป็นผู้นำประเทศเพื่อนำชาติไทยเป็นปึกแผ่นมาจนถึงทุกวันนี้ผ่านการทรงงานอย่างหนัก ดังนั้นทั้ง กศน. และทุกภาคส่วนจวรจะขยายผลในเรื่องนี้ให้เข้าสู่ชุมชนอย่างเข้มข้นต่อไป.