หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

แก้ปัญหาพื้นที่ทหาร ถูกซื้อขายเปลี่ยนมือ

Author by 9/06/15No Comments »

thainews180      ภายหลังจากรัฐบาล ได้แก้ปัญหาพื้นที่ป่าทั้งเขตอุทยานแห่งชาติ และป่าสงวนแห่งชาติ ถูกบุกรุกทำลายไปมาก จึงมีนโยบายขอคืนพื้นที่ของรัฐ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ส่วนรวม โดยพบว่ามีทั้งการบุกรุกนำไปปลูกสวนยางพาราขึ้นในทุกภาคของประเทศ และล่าสุดได้พบว่า พื้นที่ของกรมป่าไม้ที่มอบให้ทหารดูแล ใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่กว่าหมื่นไร่ ก็ถูกบุกรุกถือครอง นำไปซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอดแล้วภายในระยะเวลาไม่กี่ปีนี้ ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงไปประชุมในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน

การประชุมดังกล่าว นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ รอง ผอ.รมน.จังหวัดร่วมกับนายจงคล้าย พงศธร ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผอ.สำนักจัดการทัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ นายกมลชัย คชชา ผอ.สำนักอนุรักษ์พื้นที่ 16 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการด้านความมั่นคงพิเศษฯนายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอเชียงดาวพ.อ.อัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน รอง หน.กลุ่มงานปฏิบัติการด้านความมั่นคงพิเศษ กอ.รมน.จังหวัด และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมหารือถึงปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางทหารที่กรมป่าไม้ได้รับมอบคืนจากกองทัพไทย เมื่อปี 2553 จำนวน 11,960 ไร่ และพื้นที่โดยรอบในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผาแดง

พื้นที่ดังกล่าว ถูกตรวจสอบว่ามีปัญหาการซื้อขายเปลี่ยนการถือครอง มีการบุกรุกแผ้วถางมีปัญหาประชากรแฝง และปัญหายาเสพติดมา จังหวัดจึงตั้งคณะทำงานสำรวจข้อมูลทุกๆ ด้าน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1ขั้นการสำรวจข้อมูล (ก.ค. – ก.ย.58) ขั้นที่ 2ขั้นการแก้ปัญหาเฉพาะกรณี และขั้นที่ 3ขั้นการรายงานผล หลังการประชุมยังได้ร่วมกันตรวจภูมิประเทศบริเวณบ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว และใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหลาย ๆด้าน และมีความละเอียดอ่อน จึงให้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน และใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนงานร่วมกัน ภายใต้กรอบโครงการศรีลานนา หวังว่าตามแผนดังกล่าว จะทำให้การแก้ปัญหาการบุกรุกได้ลุล่วง และไม่กระทบกับผู้อยู่อาศัยตามรอยตะเข็บชายแดน รวมทั้งโครงการหลวง และมีการแก้ปัญหาประชากรแฝงที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป.