หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

แจก 2 ล้านกล้าพันธุ์ ควรลงมือปลูกฤดูฝน

Author by 11/06/15No Comments »

thainews180         กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่าการเคลื่อนฤดูกาลของปีนี้ ทำให้ฤดูฝนเริ่มต้นจริง ๆ ราวปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และเกณฑ์การเกิดฝนตกก็ดูเหมือนจะมีต่อเนื่อง ทำให้หลายพื้นที่เริ่มฤดูการทำนาปีได้ พร้อมกันนั้นมีน้ำไหลเข้าเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั่วไปบ้างแล้ว เป็นสัญญาณว่าปีนี้จะไม่เผชิญกับสภาวะฝนแล้งและภัยแล้งอีกแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นฤดูฝนขณะนี้ น่าจะเหมาะแก่การปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ยืนค้น ไม้ผล ไม้ดอกไม้ใบทั้งหลาย ทั้งเพื่อการประดับตกแต่งเมืองที่มีแต่ตึกรามลดความแข็งกระด้างให้เมืองน่ารื่นรมย์ นอกจากนั้นก็ควรวางแผนปลูกต้นไม้เสริมเพิ่มแทนที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย ซึ่งขณะนี้มีหน่วยเพาะชำกล้าไม้กระจายอยู่หลายพื้นที่พร้อมแจกแล้ว

โดยเฉพาะที่สํานักบริหารพื้นที่  อนุรักษ์ที่ 16  ก็แจ้งส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันปลูกป่าในวันสําคัญต่างๆ โดยใช้กล้าไม้จากสํานักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 16 ตั้งแต่ต้นฤดูฝนปี นี้แล้ว เพราะตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มอบหมายให้ดําเนินแผนงานฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศน์ โครงการตามแผนฟื้นฟูการอนุรักษ์ป่า และดิน โดยการเพาะชํากล้าไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน และแม่ฮ่องสอนไว้จำนวนมาก  ปัจจุบันยังมีกล้าไม้เหลือจากโครงการดังกล่าว และพร้อมที่จะปลูกประมาณ 3,200,000 กล้า กระจายอยู่ตามหน่วยงานของกรมอุทยาน แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทั้งหมด 21 อําเภอ ยกเว้นอําเภอสารภี อําเภอสันป่าตอง อําเภอกัลยาณิวัฒนา และอําเภอสันทราย

ดังนั้น จึงเชิญชวนส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่ม องค์กร สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถไปขอรับกล้าไม้ฟรี เพื่อในไปปลูกในพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการหรือในบริเวณบ้านตนเองก็ได้หรือจะร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าก็จะเป็นการดียิ่งทั้งนี้การปลูกต้นไม้ ต้องทำในฤดูฝนทำให้มีโอกาสเติบโตมากกว่าฤดูกาลอื่นๆ  สำหรับต้นไม้รุ่นนี้ที่จะ    แจกจ่ายมีอายุ 2-3 ปีน่าจะเป็นต้นโตแล้ว เมื่อนำไปปลูกต้องดูแลในระยะแรกให้ดีจนกว่า   จะเห็นว่าต้นไม้รอดตายแล้วจึงอาจจะปล่อยไว้ตามธรรมชาติทางที่ดีก่อนปลูกต้องวางแผนเรื่องการดูแลเอาไว้ด้วย อาจจะต้องมีงบประมาณ    เพื่อการนี้ด้วยถึงจะทำให้มีต้นไม้เพิ่มขึ้นเป็นรูปธรรมได้จริง.