หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

แผนแก้ปัญหาหมอกควัน ต้องเริ่มเดินหน้าแต่บัดนี้

Author by 26/08/12No Comments »

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมกับตัวแทนจากจังหวัดลำพูน และแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมเวทีสาธารณะเรื่อง “การแก้ไขปัญหาหมอกควันในแอ่งเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์” วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลแก่ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ในการกำหนดมาตรการ แผนงาน/โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในปีงบประมาณ 2556 และในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                การประชุมเวทีสาธารณะครั้งนี้  เป็นระดับผู้บริหารและผู้กำหนดนโยบายมีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการในฐานะผู้กำหนดนโยบาย และผู้ปฏิบัติ กับนักวิชาการในฐานะผู้สนับสนุนข้อมูล และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีการประสานความร่วมมือ สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานซึ่งกันและกัน ซึ่งมีการนำเสนอข้อมูลในหัวข้อ “ปัญหาหมอกควัน : ข้อมูลเชิงประจักษ์และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน” จาก ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรี อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มช. และหัวหน้าโครงการการจัดกลุ่มพื้นที่เผาไหม้จากข้อมูลเชิงพื้นที่ฯ ซึ่งยกคณะเข้าไปคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านในจุดเสี่ยง(Hotspot) การเผา ทำให้ทราบข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ถึงเหตุผลการเผา และวิธีที่จะหยุดยั้งการเผา

                ที่น่าสนใจอีกประเด็นเป็นเรื่อง “ผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน : กรณีศึกษาเด็กนักเรียนอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่” โดย ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยประจำสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ. เชียงใหม่ ร่วมกับผู้แทนจากจังหวัดลำพูน และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเชื่อว่าข้อมูลต่างๆ ผู้บริหารระดับจังหวัดน่าจะได้รับทราบจากคณะอาจารย์ และนักวิจัยไปอย่างเต็มที่แล้ว ปัญหามีว่าจะนำไปสู่ผลทางปฏิบัติอย่างไร และจะรีบนำเสนอเพื่อของบประมาณดำเนินการได้ทันเวลาหรือไม่ เนื่องจากฤดูกาลเผาประจำปีจะเริ่มขึ้นแล้วหลังการเก็บเกี่ยวตุลาคมนี้เป็นต้นไป และหมอกควันจะสะสมไปจนถึงต้นปี กระทั่งเมื่อฝนทิ้งช่วงแล้วจึงจะเกิดผลกระทบรุนแรงดังที่ประสบกันมา   นั่นเอง.