หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

โครงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน

Author by 25/07/12No Comments »

จากสถิติที่เพิ่มขึ้นของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตลอดมานั้น ทุกฝ่ายพยายามแก้ไขปัญหาทั้งทางตรง ทางอ้อม และแก้ที่ต้นเหตุ ดังโครงการขนส่งสัญจรสอนน้องใช้รถใช้ถนนของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่เปิดภาคเรียนเร็วๆ นี้ ซึ่งนายชาญชัย  กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า แม้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร และการขนส่ง มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ร่วมดำเนินการโดยใช้มาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมาก็ตาม แต่ปัญหาการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนก็ยังอยู่ในระดับสูง สถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี 2554 มีอุบัติเหตุที่รับแจ้ง 68,583 ราย ผู้เสียชีวิต 9,205 คน บาดเจ็บสาหัส 4,093 คน  และบาดเจ็บเล็กน้อย 12,823 คน

การที่ประชาชนจำนวนมากเหล่านั้นต้องเสียชีวิตลงไปหรือบาดเจ็บ ล้วนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยตรง เนื่องจากบุคลากรของชาติเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือทุพลภาพ จนไม่สามารถประกอบการงานได้ก็เป็นภาระของผู้ปกครอง และญาติพี่น้อง กรมการขนส่งทางบกได้ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น  โดยดูจากข้อมูลประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุพบรถจักรยานยนต์เกิดสูงสุด  และพบว่าร้อยละ  65  ของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมีอายุต่ำกว่า  15  ปีด้วย  ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันแก้ไข และลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิดประสิทธิภาพ  และดำเนินการในเชิงรุก  จึงต้องเร่งปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเป็นสำคัญ

โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องใช้รถใช้ถนน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างแนวคิดปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร สร้างวินัยจราจรและส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัย เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่เด็กนักเรียน และเสริมสร้างทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีการอบรมโครงการนี้ในระยะที่ 2 หลังจากนำร่องที่ ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 9 รุ่น ระยะที่ 2 ได้แก่ ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม สันทรายวิทยาคม  กาวิละวิทยาลัย หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นวมินทราชูทิศพายัพ สารภีพิทยาคม วัฒโนทัยพายัพ สันป่าตองวิทยาคม สันกำแพง  และโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ซึ่งจะอบรมให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้ นับเป็นโครงการที่ดีที่ทุกฝ่ายควรให้การสนับสนุน และให้เกิดผลทางปฏิบัติจริงตามมา เพื่อจะลดความสูญเสียดังกล่าว.