หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

โครงการประชาอาสา ปลูกป่า 800 ล้านกล้าฯ

Author by 9/08/12No Comments »

จากโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาเป็นประธานเปิดโครงการที่บ้านหนองผึ้ง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 โดยมีรัฐมนตรีที่รับมอบหมายนำพาข้าราชการ และประชาอาสาสมัครร่วมกันดำเนินการนั้น นับเป็นการระดมอาสาสมัครปลูกป่าหรือต้นไม้ครั้งใหญ่ของประเทศก็ว่าได้

โครงการประชาอาสา ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ที่บ้านหนองผึ้ง อ.แม่แตงครั้งนี้ แน่นอนว่าอย่างน้อยคงจะเกิดการตื่นตัวของประชาชนทั่วประเทศในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำให้ป่าไม้กลับมาอีก แม้จะต้องใช้เวลาบ้าง เนื่องจากไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น  เช่น สัก และยางนา ที่นายกรัฐมนตรีลงมือปลูก จะช่วยจุดประกายให้เกิดความตระหนักว่าต่อไปนี้คนกับป่าขาดจากกันไม่ได้ ถ้าทำลายป่าแล้วจะเกิดปัญหาใหญ่โตอย่างมหาอุทกภัยเมื่อปีที่แล้ว แต่ถ้ายังมีป่าอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต ก็จะเป็นพื้นที่ธรรมชาติ(สีเขียว) ทำให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ สามารถป้องกันอุทกภัย และภัยแล้งได้ จะเห็นว่า 20-30 ปีก่อนในเมืองไทยไม่ค่อยเกิดปัญหาดินโคลนถล่ม อย่างมากก็เป็นอุทกภัยธรรมดา แต่ระยะหลังมีทั้งดินโคลนที่ไหลมากับน้ำเข้าทับถมบ้านเรือน และเกิดน้ำท่วมมีความรุนแรงกว่าเดิม

ตามโครงการประชาอาสาฯครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในแต่ละพื้นที่ทุกจังหวัดลงไปถึงระดับอำเภอ มีเป้าหมายปลูกป่าใน 77 จังหวัด รวม 4 ล้านไร่ ในปี 2555 จะปลูกโดยใช้กล้าไม้ 20 ล้านกล้า เน้นปลูกในพื้นที่ 10 จังหวัดต้นน้ำภาคเหนือ 15 ล้านกล้า ส่วนอีก 5 ล้านกล้า จะทำการปลูกใน 67 จังหวัดที่เหลือ ส่วนพื้นที่บ้านหนองผึ้ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าเป็นแปลงหมายเลข 219 เนื้อที่ 80 ไร่ เป็นที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 และอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ที่มีสภาพเสื่อมโทรม ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าจะให้กลับมาเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีแผนดูแลให้ต้นไม้เติบโต โดยไม่ปลูกแล้วทอดทิ้งดังที่แล้วๆ มา ปลูกแล้วจะต้องดูแล และตรวจสอบทุกปี ถ้าต้นไม้ตายก็ต้องปลูกซ่อมใหม่ด้วย.