หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา กับการเฝ้าระวังในไทย

Author by 11/08/14No Comments »

thainews180           หลังจากหลายประเทศกำลังวิตกกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และมีการอ้างแหล่งข่าวว่าประเทศไทยถูกปรับเป็นพื้นที่สีเหลือง เนื่องจากมีผู้โดยสาร 21 คนเดินทางมาจากแอฟริกาตะวันตกเข้ามานั้น ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่ากำลังเตรียมเสนออนุมัติโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคที่ 6 ในสัปดาห์นี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างเต็มที่ แต่จากผลการตรวจเฝ้าระวังประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงขณะนี้ ยังไม่พบรายใดมีอาการผิดปกติ จึงขอให้ประชาชน ติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้รู้สถานการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มีการติดตามประเมินสถานการณ์โรคอย่างต่อเนื่องทุกวัน นอกจาก 4 มาตรการหลักคือ การเฝ้าระวังโรคผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีปัญหาแพร่ระบาดที่ท่าอากาศยานนานาชาติทุกแห่งทุกวัน ความพร้อมด้านการดูแลรักษาของทีมแพทย์ ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำรวดเร็ว การให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนที่ถูกต้องแล้ว จะเพิ่มมาตรการทางด้านกฎหมาย เพื่อผลในการจัดการด้านสาธารณสุข คือ การเพิ่มประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2523 เป็นโรคที่ 6 จากเดิมที่มี 5 โรคได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง กาฬโรค และโรคซาร์ส หรือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถดำเนินการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างเข้มข้น ทั้งในคนและสัตว์ โดยตรวจผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบท่าอากาศยาน ท่าเรือหรือท่าขนส่งทางบก เป็นต้น

คำชี้แจงจาก น.พ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ว่าสถานการณ์การแพร่ของโรคยังอยู่ที่ 3 ประเทศหลัก คือกีนี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 มีผู้ป่วยติดเชื้อ 1,440 ราย เสียชีวิตไปแล้ว 887 ราย ผลการเฝ้าระวังผู้โดยสารที่มาจากประเทศดังกล่าวที่ท่าอากาศยานนานาชาติ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 มี 5  คน อยู่ในข่ายการติดตามเฝ้าระวังภายใน 21 วัน 1 คน ไม่มีรายใดป่วยหรือมีอาการไข้ ยอดสะสมการเฝ้าระวังตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557- 7 สิงหาคม 2557 รวม 381 คน ทุกรายปกติ อย่างไรก็ตาม เชื้อไวรัสอีโบลา มีอัตราตายค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 50-90 แพทย์ชี้ว่า เชื้อมีระยะฟักตัว 2-21 วัน อาการของผู้ป่วย คือ มีไข้สูงทันที อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อ และปวดศีรษะมาก ตามด้วยอาการเจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูนแดงขึ้นตามตัว ในรายที่อาการรุนแรง เสียชีวิตมักเกิดร่วมกับภาวะตับถูกทำลาย ไตวาย มีอาการทางระบบประสาทส่วนกลางและช็อก อวัยวะหลายระบบเสื่อมหน้าที่ จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเดินทางเข้าพื้นที่ระบาดชั่วคราวในระยะนี้.