หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

โรคมากับฤดูหนาว ไข้หวัดนกน่าห่วง

Author by 15/01/16No Comments »

thainews180    จากสภาพอากาศแปรปรวน ทั้งที่เข้าสู่กลางเดือนมกราคมแล้ว แต่อุณหภูมิบริเวณตอนบนองประเทศยังลดต่ำลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยจากการปรับตัวไม่ทันหรือต้องเผชิญกับสภาวะหนาวเย็นเป็นเวลานานได้ ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข กำชับทุกจังหวัด เฝ้าระวังโรคไข้หวัดที่อาจจะเจ็บป่วยกันมาก โดยเฉพาะไข้หวัดนกทุกสายพันธุ์ ตลอดฤดูหนาวนี้ โดยเตือนประชาชนหลีกเลี่ยง      การสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยตายผิดปกติ และหากต้องเดินทางไปในพื้นที่มีรายงานว่าพบผู้ป่วย ให้ยึดหลักรับประทานอาหารปรุงสุก และล้างมือบ่อยๆ ด้วย

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทรรมว.สาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุปัจจุบันยังพบการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในคนและสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยพบเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อมายังคนได้   อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดไข้หวัดนก ทั้งจากสภาพอากาศเหมาะแก่การระบาดของเชื้อโรค  รวมทั้งมีรายงานผู้ป่วยทั้งในสัตว์ปีกและคนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการเสนอข่าวต่างประเทศสั่งเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่สนามบินและด่านตรวจตามพรมแดน หลังพบผู้เสียชีวิตเพราะไข้หวัดนก เอช5 เอ็น 6  จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

      สธ. จึงได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ร่วมกับสำนักควบคุมป้องกันโรค ปศุสัตว์จังหวัด เฝ้าระวังโรคทั้งในคนและในสัตว์  หากพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายสงสัย  ให้ซักประวัติการเดินทาง ประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ในการเฝ้าระวังในสัตว์ปีก ให้อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ เฝ้าระวังการป่วย การตายผิดปกติในสัตว์ปีก  พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือประชาชนหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้นำชุมชนทันที เพื่อนำซากสัตว์ส่งตรวจการติดเชื้อไข้หวัดนก   ห้ามผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีกนำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายมาชำแหละขาย ส่วนประชาชนต้องยึดหลัก รับประทานอาหารปรุงสุก ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่  หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีก

นอกจากนั้น การที่องค์การอนามัยโลกไม่ได้แนะนําให้มีการจํากัดการเดินทาง ประชาชนสามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้ตามปกติ  จึงขอให้ระมัดระวังตัว  หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกหรือไปฟาร์มสัตวปีก ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสสัตวปีก และประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคปีก ถ้าสงสัยโทรปรึกษาสายด่วนของกรมควบคุมโรค 1422 ทันที.