หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

โรงพยาบาลน่านวิกฤต เหตุดูแลคนป่วยชายขอบ

Author by 29/01/15No Comments »

thainews180       ภาระรับผิดชอบของโรงพยาบาล    ชายแดนหรือชายขอบ ต้องรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งคนไทย คนบนพื้นที่สูง คนไร้สัญชาติ รวมทั้งคนต่างด้าวเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ ตามนโยบายของรัฐบาลในการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้หลายโรงพยาบาลขาดทุน หรืองบประมาณไม่เพียงพอ ดังกรณีของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดน่าน ซึ่งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 น.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตาม น.พ.ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมสภาพปัญหาโรงพยาบาลตามแนวชายแดนและการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ที่จังหวัดน่านได้พบปัญหาดังกล่าว และโรงพยาบาลต้องพึ่งพาอาศัยกัยเอง

จังหวัดน่านมีประชากรน้อย ต้นทุนการจัดบริการสูง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยต่างชาติที่ติดชายแดน เช่นโรงพยาบาลบ่อเกลือ,ทุ่งช้าง และเฉลิมพระเกียรติ  มีค่ารักษาพยาบาลของชาวลาวสะสมตั้งแต่ปี พ.ศ.2538-2557 13,566 ราย เป็นค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายฟรีสูงถึง 107,521,810 บาท รวมทั้งพื้นที่บางแห่งมีความทุรกันดารมาก เช่น โรงพยาบาลบ่อเกลือ แพทย์และพยาบาลต้องเดินทางเท้าผ่านภูเขาเป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมงกว่าจะเข้าถึงหมู่บ้าน เพื่อให้บริการประชาชน แต่ปัญหาที่สำคัญต่อระบบการเงินการคลังของโรงพยาบาล  คือ การเรียกเงินคืนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ในแต่ละปี โดยอ้างว่าผลงานไม่เพียงพอ เป็นการสร้างความลำบากให้หน่วยบริการสาธารณสุขดังกล่าวต่อการจัดการบริการที่ดีมีคุณภาพสู่ประชาชนและเกิดภาวะขาดทุน

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เตรียม  แผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยจัดเตรียมงบประมาณไว้ 1,000 ล้านบาท ในปี 2559 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามแนวชายแดนพื้นที่ทุรกันดาร เช่น บนพื้นที่สูง เป็นต้น ขณะที่ น.พ.ปิยะ ศิริลักษณ์ สาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวว่า สถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลในจังหวัด ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ประสบภาวะวิกฤตขาดทุนมาตลอดกระทั่งปี 2557 หน่วยบริการจังหวัดน่านได้ร่วมกันบริหารจัดการระบบเงินการคลังรูปแบบใหม่ เช่น การดูแลผู้ป่วยต่อคนในแต่ละบริบทพื้นที่ ไม่ใช่ยึดค่ารายหัวในการรักษาพยาบาล แต่ใช้รูปแบบ “พี่ช่วยน้อง” โรงพยาบาลใหญ่ช่วยโรงพยาบาลเล็ก มีการกำกับติดตามรายหน่วยบริการทุกเดือน ให้หน่วยบริการทุกแห่งเข้าใจสถานะการเงินร่วมกัน ร่วมคิดรูปแบบการกระจายเงิน การลดรายจ่าย เพื่อปรับเกลี่ยเงินให้เหมาะสมแต่ละแห่ง และให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น รวมทั้งการที่พี่ยกหนี้ให้น้องด้วย ทำให้พ้นวิกฤตไปได้บ้าง อย่างไรก็ตาม สสจ.กำลังทำแผนประกอบการรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลงตัวต่อไป นับเป็นประเด็นปัญหาของโรงพยาบาลชายขอบที่น่าเห็นใจยิ่ง.