หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

โลกเรียนรู้ตลอดชีวิต กับการศึกษานอก ร.ร.

Author by 18/09/15No Comments »

 thainews180         8 กันยายนของทุกปี ในอดีต    เป็นวันการศึกษาผู้ใหญ่ ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการปรับเปลี่ยนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นให้เป็น “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” และวันการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งในอดีตเมื่อเกือบ 50 ปีก่อน การศึกษาของคนไทยยังล้าหลัง กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดตั้งกองการศึกษาผู้ใหญ่ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ได้เรียนหนังสือ และได้วิทยะฐานะเช่นเดียวกับเยาวชนที่เล่าเรียนในโรงเรียนตามปกติ ต้องยอมรับว่านโยบายนี้ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาคน และพัฒนาประเทศอย่างมหาศาล ทำให้คนที่พ้นวัยเรียนไปแล้วสามารถกลับไปเรียน และมีโอกาสศึกษาจนได้ปริญญาขั้นสูง ๆ และมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมาทุกวันนี้มิใช่น้อย

จนถึงปัจจุบันการศึกษานอกโรงเรียน ก็ยังมีความสำคัญอยู่ เพราะแม้คนจะรู้หนังสือแล้ว ยังต้องพัฒนาการเรียนรู้ และหลักความคิด ผนวกกับหลักของคุณธรรมกับจริยธรรมเข้าไว้ด้วย จึงจะทำให้เกิดการพัฒนาคน และเป็นการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งน่าดีใจที่วันดังกล่าว สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)หลายจังหวัดจัดกิจกรรมขึ้น อย่างเช่น กศน.จังหวัดลำพูนมีงาน ” เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต “เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ และวันการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปี 2558 โดยมีนาย ณรงค์ อ่อนสอาด ผวจ.ลำพูนเป็นประธาน เปิดงานพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่าย สถานศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 83 คน

กศน.จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ และวันการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปี มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดลำพูน เสริมสร้างสัมพันธ์ภาพ ระหว่างบุคลากร ในสังกัด ให้มีความรัก ความสามัคคี และเปิดโอกาส ให้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอผลงาน ของหน่วยงานเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน นิทรรศการ กศน. สร้างชาติ ด้านอาชีพ กศน. กับการรู้หนังสือ กศน.ลดความเลื่อมล้ำ กศน.กับการจัดการศึกษา เพื่อผู้สูงอายุ และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนงานการศึกษานอกโรงเรียน ชาวลำพูนรวมพลังสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากนั้น ยังมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กศน. การแข่งขันส้มตำลีลา และการแข่งขันกีฬา ของนักศึกษา กศน.เป็นต้น.