หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

โลหิตขาดแคลนมาก ชวนบริจาคเร่งด่วน

Author by 24/03/16No Comments »

thainews180    มีนาคมเป็นรอบเดือนที่โลหิต สำรองในธนาคารเลือดของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เมื่อมีผู้เจ็บป่วยปัจจุบันทันด่วน ซึ่งห้วงเวลานี้มีปริมาณลดลงทุกครั้ง เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน และการบริจาคโลหิตตามมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาต่างๆ ต้องงดลงไปด้วย แต่เป็นเวลาเดียวกับที่โรงพยาบาลแทบทุกแห่ง จะต้องเตรียมรับมือกับการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุทางถนน ในเทศกาลมหาสงกรานต์ที่ใกล้เข้ามาอีกด้วย จึงมีการรณรงค์เชิญชวนไปบริจาคโลหิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงเทศกาลสงกรานต์

จากการเปิดเผยของ ผศ.อาคม    ตันตระกูล ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงขณะนี้โลหิตในธนาคารเลือกของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ฯ มีสำรองน้อยที่สุดในรอบปี เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดเทอมดังกล่าว และการบริจาคก็น้อยลง ขณะเดียวกันยิ่งใกล้จะถึงเทศกาสงกรานต์ และห้วง 7 วันอันตรายจากการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งทุกปีมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นสูงสุดอีกด้วย ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์โลหิตขาดแคลน จึงขอเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตได้ทยอยเข้าบริจาคที่ธนาคารเลือดตั้งแต่บัดนี้ โดยไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ธนาคารเลือดชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

หน่วยงานหนึ่งที่สมควรเป็นตัวอย่าง ที่ดีคือ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดกล่าวว่า  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ  70  ปี  9  มิถุนายน  2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  12  สิงหาคม  2559 และวันที่  1 เมษายน  2559  เป็นวันข้าราชการพลเรือนและวันสถาปนากระทรวงคมนาคม  รวมทั้งวันที่  2  เมษายน  2559  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  มีพระชนมายุครบ  61 พรรษา  ตลอดทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการสำรองโลหิตไว้ใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี  2559  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดโครงการ “ขนส่งเชียงใหม่ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี  บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล”  ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม  2559  เวลา  09.00-12.00 น.  ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  (แม่เหียะ)    ครั้งนี้เป็นครั้งที่  25  จึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน  ได้ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันด้วย.