หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ใบขับขี่ต้องผ่านอบรม เพื่อนความปลอดภัยตนเอง

Author by 2/05/14No Comments »

            ความรู้สึกของประชาชนจำนวนไม่น้อย ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมหรือสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ มองว่าการผ่านกระบวนการต่าง ๆ ก่อนได้รับใบอนุญาตขับขี่นั้นเป็นเรื่องยุ่งยาก ล่าช้า และไม่จำเป็น สู้ทำแบบสมัยก่อนๆ ด้วยการจ่ายเงินซื้อมาไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถทำได้แล้ว และควรสร้างความเข้าใจเสียใหม่กับผู้ประสงค์จะมีใบอนุญาตขับขี่รถทุกชนิดว่า การเข้ารับการอบรม และสอบใบอนุญาต เป็นขั้นตอนของการสร้างภูมิรู้ ความเข้าใจในความปลอดภัยขณะใช้รถใช้ถนน จะเห็นว่าอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นระยะหลังเกิดกับคนต่างชาติ หรือแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรมากขึ้นทุกขณะ

เร็ว ๆ นี้ นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดกำหนดเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ในวันเสาร์ที่  3 พฤษภาคม 2557 ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยเปิดให้บริการทั้งกรณีขอรับใบขับขี่ใหม่ และต่ออายุใบขับขี่ทั่วไทย นอกจากนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัด ยังใส่ใจกับผู้ขับรถสาธารณะ โดยกำหนดรับสมัครและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ประจำรถ ทำหน้าที่ผู้ขับรถ, นายตรวจ, ผู้เก็บค่าโดยสารและผู้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ให้ยื่นหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และเข้าอบรม-ทดสอบในวันที่ 28-30  พฤษภาคม  2557

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ใหม่ต้องยื่นเรื่อง ระหว่างเวลา 08.00-08.50 น. จากนั้นต้องเข้ารับการอบรมกฎจราจรเป็นเวลา 4 ชั่วโมง จึงจะทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ ก่อนชำระเงินค่าธรรมเนียม รับใบอนุญาตขับขี่ภายในวันเดียว โดยผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่กรณีรถจักรยานยนต์ต้องอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่วนรถยนต์ต้องอายุ 15 ปีขึ้นไป พร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1  เดือน เงินค่าธรรมเนียมรถจักรยานยนต์ชั่วคราว 155 บาท รถยนต์ชั่วคราว 205 บาท (รวมค่าถ่ายรูปเป็นแบบสมาร์ทการ์ดเรียบร้อยแล้ว) จึงแจ้งถึงผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา หรือผู้จะเข้าสอบใบอนุญาตขับขี่ให้เข้าใจ และรีบดำเนินการที่จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษครั้งนี้ ก็เชื่อว่าถ้าเปลี่ยนแปลงทัศนคติกันใหม่ ใบอนุญาตขับขี่ไม่อาจซื้อมาได้ จะต้องเข้ารับการอบรมเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และส่วนรวม จึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องจะเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนได้แน่นอน.