หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

200 หมู่บ้าน 400 อาศรม ชม.รักษาศีล 5 เหนียวแน่น

Author by 24/09/14No Comments »

thainews180      ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมจัดตั้งหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 มาปฏิบัติ วัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อความสงบร่มเย็นของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งของคนในประเทศ ประชาชนใช้หลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าให้ให้ทั้ง 2,666 หมู่บ้านจากกว่า 200 ตำบลในทุกอำเภอ เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 หรือหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปอย่างสมัครใจ และใช้หลักการทำงานเชื่อมโยงระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน    แนวทางเดียวกับการลด ละ เลิก อบายมุข   โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้เผยแพร่ มีนายอำเภอเป็นแม่งานหลักและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ

ในการประชุมครั้งหลังสุด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้จัดทำคู่มือสำหรับปฏิบัติให้แต่ละอำเภอ พร้อมใบสมัครเพื่อไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละแห่ง เช่น รถด่วนขบวนพิเศษ ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบแก่จังหวัดอื่น  และเร็ว ๆ นี้คณะสงฆ์จะมีการประชุม พร้อมมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 กลุ่มแรกให้แก่ตัวแทนประมาณ 200 กว่าหมู่บ้านและอีก 400 อาศรม โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จะมาเป็นองค์ประธาน นอกจากนั้นระดับจังหวัด และอำเภอ จะมีคณะทำงานลงพื้นที่ออกประเมินผลเป็นระยะ ๆ ไปว่ามีการปฏิบัติตามที่ให้ปฏิญาณไว้จะรักษาศีล 5 อย่างถูกต้องหรือไม่ด้วย

เป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ จะทำให้เกิดหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครบทุกหมู่บ้าน 2,500 แห่งใน 25 อำเภอ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2557 มีการลงนามข้อตกลงขับเคลื่อน “หมู่บ้านรักษาศีล 5″ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ระยะปานกลาง ตั้งแต่ตุลาคม 2557-กันยายน 2558 จะประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนสมัครเป็นสมาชิกครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการและรักษาศีล 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน/ชุมชน  และระยะยาว ตั้งแต่ตุลาคม 2558-กันยายน 2560 จะประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนสมัครเป็นสมาชิกครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการและรักษาศีล 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหมู่บ้าน/ชุมชน และมีองค์กรเครือข่ายปกป้องพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างจริงจัง.