หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

6 เดือน ปปช.เชียงใหม่ 80% ร้องเรียนผู้นำท้องถิ่น

Author by 14/05/14No Comments »

thainews180    ไม่เป็นที่แปลกใจเท่าใดกับข้อ     ร้องเรียนของผู้เดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม จะมีกับหน่วยงานด้านการปกครอง เพราะเคยนำสถิติของศูนย์ดำรงธรรมก็ดี ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. รวมทั้งจากสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินมาเปิดเผยก็ดี ตัวเลขการร้องเรียน และกล่าวหากับหน่วยงานด้านการปกครองมีมากที่สุด ดังเช่นหลังสุด ที่นายประจวบ สวัสดิ      ประสงค์ ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ พ.ต.อ.สมบัติ สุภาภา กรรมการ ปปจ.เชียงใหม่ แถลงผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนก็มีผลออกมาทำนองเดียวกัน โดยมีเรื่องร้องเรียนกับการบริหารงานปกครองท้องถิ่นมากที่สุด

ปปช.เชียงใหม่ แจ้งว่าได้แสวงหา ข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รวม 21 เรื่อง ยังเหลือเรื่องที่คงค้างดำเนินการ 117 เรื่อง สำหรับการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและแสดงรายการทรัพย์สินของผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบแล้วเสร็จ 491 บัญชี ส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น ปปช.ได้กำหนดตำแหน่งที่จะต้องยื่นเพิ่มอีกหลายตำแหน่งตามประกาศเรื่องกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามรัฐธรรมนูญ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 เป็นต้นไป โดยจะเตือนสองครั้งก่อนดำเนินการเอาผิด โดยสถานการณ์ทุจริตของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นเรื่องการร้องเรียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นอกจากนั้น ประเด็นที่มีการกล่าวหาที่น่าผิดปกติ ซึ่ง ปปช.เชียงใหม่กำลังจับตา และเร่งรัดให้เป็นเรื่องเร่งด่วน คือ การจัดซื้อที่ดินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองได้รับประโยชน์ เพราะมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือกองทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปจัดซื้อในวงเงินงบประมาณที่สูง รวมถึงนำไปจัดทำโครงการที่ไม่จำเป็น รวมถึงกรณีท้องถิ่นจัดการอบรมศึกษาดูงาน และเดินทางไปต่างประเทศ ตลอดทั้งกรณีโบนัสข้าราชการที่หัวหน้าหน่วยงานหักหัวคิว กรณีการบุกรุกป่า ซึ่งหากพบเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือรับสินบนก็จะมีการกล่าวโทษทันที หากประชาชนพบกรณีไม่เป็นธรรมหรือมีเหตุส่อไปในทางทุจริต ก็สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงาน ปปช.จังหวัดเชียงใหม่ได้ทุกกรณีนั้น ก็ได้แต่หวังว่า ปปช.จังหวัดจะดำเนินการจริงจังกับการเอาผิดผู้ทุจริตคอรัปชั่น เพราะระบบราชการไทยถูกกล่าวหาเรื่องนี้มานาน และรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ในระยะไม่กี่ปีนี้ จึงน่าจะมีมูลความจริงอยู่ไม่น้อย.