หน้าหลัก » บรรณศีล

บรรณศิล

Author by 30/08/12No Comments »

เสน่ห์ยอง

ชา-ติ-พันธุ์ “ชาวยอง” มิหมองเศร้า

พรากบ้านเก่า มาเนานาน พล่านผสม

พันผูกมิตร ชิดแนบข้าง สร้างสังคม

จิตนิยม กลมกลืน คนพื้นเมือง

เรามาอยู่ อย่างผู้ดี มีศิลป์ศาสตร์

ความสามารถ ด้านฝีมือ เขาลือเลื่อง

งานก่อสร้าง บ้าน, อารามงามประเทือง

ไม่ขุ่นเคือง มีเสน่ห์ ไม่เล่ห์กล

ช่างสิบหมู่ รู้ไกลกว้าง อย่างถนัด

ไม่จำกัด ค่าแรงงาน การกุศล

มีน้ำใจ ใคร่แนะนำ ทั่วตำบล

หากใครสน สอนให้ฟรี “สีมือยอง”

เอกลักษณ์ เลอเลิศค่า “ภาษาพูด”

ท้าพิสูตร ไพเราะดี ไม่มีสอง

“อู้ก็ม่วน จ๋าก็หวาน” สมานปรองดอง

เผ่าพันธุ์ยอง เผ่าพันธุ์ไทย ไปด้วยกัน

“ยอง” ยึดมั่น ศาสนาพุทธ ดุจร่มฉัตร

“พระไตรรัตน์” คือที่พึ่ง ซึ้งสุขสันต์

ต่างช่วยเหลือ เอื้ออารี มีสัมพันธ์

เฮาม่วนงัน สวรรค์ “ลำพูน” “ตระกูลยอง”

สุภาพ ปัญญาศักดิ์

พญายองลำพูน-55

สมาคมชาวยองโลก