หน้าหลัก » บรรณศีล

มรดกกวีล้านนา

Author by 19/04/12No Comments »

หอ…ศิลป์ศาสตร์ มาดมุ่ง ผดุงขวัญ
หอ..สร้างสรรค์ วรรณศิลป์ ไม่สิ้นศรี
หอ…วรรณกรรม ล้ำค่า คู่ธานี
หอ..เมธี มีคุณค่า ศึกษากัน

ศิลปะ..วัฒนธรรม น้อมนำจิต
ศิลปะ..สถิต นิมิตให้ สมใจฝัน
ศิลปะ..แห่งรัก ภักดี หลอมชีวัน
ศิลปะ..สร้างสรรค์ มั่นคง ดำรงนาม

มรดก..ภูมิปัญญา นำมาเสริม
มรดก..ต่อเติม ฮึกเหิมหาญ
มรดก..ตกทอด ตลอดกาล
มรดก..สืบสาน ลูกหลานไทย

กวี..ขวัญ มั่นใจ รับใช้ชาติ
กวี..ศาสตร์ ประกาศธรรม ดุจน้ำไหล
กวี..แก้ว กล่อมโลก พ้นโศกภัย
กวี..ให้ วิญญาณ์ สง่างาม

เมือง..แห่งพุทธศาสตร์ ประกาศศักดิ์
เมือง..พิทักษ์ ธรรมะ คู่สยาม
เมือง..ประวัติศาสตร์ ประกาศนาม
เมือง..แห่งความ อุดม สุขร่มเย็น

ล้านนา..ถิ่นไทยงาม อร่ามศรี
ล้านนา..มี น้ำใจ ชนได้เห็น
ล้านนา…เมือง ศีลธรรม น้อมบำเพ็ญ
ล้านนา..เป็นเมืองศิลปศาสตร์ คู่ชาติไทย

ซึ้ง ซมซาน
กลุ่มวรรณกรรม “ดาวเหนือ”
นครเชียงใหม่