หน้าหลัก » บรรณศีล

เยาวชนช่วยชาติ

Author by 21/09/12No Comments »

เยาวชนช่วยชาติ

เยาวชนมีแรงเข้มแข็งนัก

พลังรักชาตินี้ต้องมีด้วย

แต่ละวันผ่านไปไม่สำรวย

มีทางช่วยชาติชนควรสนใจ

ประการหนึ่ง รู้วิชาหาเหตุผล

รู้คิดค้นพูนปัญญาสรรค์มาได้

ประการสอง รู้ ตัวมีดีอะไร

ทำสิ่งใดใช้สติพินิจตรอง

ประการสาม ร่วมมือทำสำหรับเขา

เพื่อนของเรา ผู้อื่นใดใจเศร้าหมอง

รับทุกข์ภัยสาธารณะอย่าเพียงมอง

เธอจะต้องร่วมมือช่วยด้วยเต็มใจ

ประการสี่ รับผิดชอบเมื่อกอปรกิจ

จะถูกผิด ผลดีร้ายมากรายใกล้

ต้องยอมรับผลทุกยามตามจริงไป

เพื่อแก้ไขภายหลังหวังยังมี

รู้ รู้ ร่วม รับไปใช้ในชีวิต

พบวิกฤตพอแก้ได้ไม่หลบหนี

เยาวชนคือพลังสร้างชาติดี

เปี่ยมศักดิ์ศรีน่านิยมชื่นชมจริง

วิไล ช่ำชอง

20 หมู่ 5 ต.ยางเนิ้ง

.สารภี จ.เชียงใหม่