หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

กำหนดจัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่

Author by 30/05/14No Comments »

0  พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียง ใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่   และองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ-เอกชน กำหนดจัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2557 วันที่ 5 มิ..2557 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 เหนือ สถานที่ประกอบพิธี 10 จุดคือ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (กลางเวียง),ประตูท่าแพ,ประตูเชียงใหม่,ประตูสวนปรุง,ประตูสวนดอก   ประตูช้างเผือก,แจ่งกู่เฮือง,แจ่งกะต้ำ,แจ่งศรีภูมิ,และ แจ่งหัวลิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชน ผู้สร้างเมือง เป็นการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย และต่ออายุให้ยืนยาว อีกทั้งยังเป็นการบำรุงขวัญ และก่อให้เกิดความสามัคคี และอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 

สำหรับแต่ละหน่วยพิธีทำบุญ คณะ กรรมการดำเนินงาน ได้นิมนต์พระสงฆ์ดังนี้ หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ นิมนต์พระสงฆ์ 27 รูปโดยมีพระเทพวิสุทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดบุพพาราม เป็นประธานสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธี นายบพิตร  วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ ประธานการดำเนินงาน

หน่วยพิธีประตูท่าแพ พระครูสุวัฒน์วรคุณ วัดสันป่าข่อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายพิเชษฐ์ มากโพ ผอ.สำนักการศึกษา เป็นประธาน การดำเนินงาน,หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่ พระครูอดุลย์สีลกิตติ์  วัดธาตุคำ  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนาวิน สินธุสะอาด รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และว่าที่ ร.ต.เจษฏา พงศธรประสิทธิ์  หน.แขวงเม็งราย เป็นประธานดำเนินงาน

หน่วยพิธีประตูสวนปรุง พระครูปฏิภาณธรรมพิศิษฏ์ พวกแต้ม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์,นาวาอากาศเอกคิดควร สดับ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธี และนายไพบูลย์ พุทธวงษ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ เป็นประธานดำเนินงาน,หน่วยพิธีประตูสวนดอก พระศรีสิทธิเมธี วัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์,รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มช. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส,หน่วยพิธีประตูช้างเผือก,พระครูประภัศรธรรมรังสี วัดกู่เต้า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ  รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง พระครูสิทธิวรคุณ วัดเมธัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์,มีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายดำเนินงาน,หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน พระครูพิศิษฏ์พิพิธการ วัดข่วงสิงห์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์,นพ.วรพันธ์ อุณจักร ผอ.รพ.เชียงใหม่ราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส,หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ พระครูอุปถัมภ์ ศาสนคุณ  วัดป่าแพ่ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, พล.ต.ศรายุทธ รังสี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส,นายมานิตย์ ขันธสีมา เป็นประธานดำเนินงาน และหน่วยพิธีแจ่งกะต๊ำ พระครูวรญาณมงคล วัดเมืองมาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและนางพรรณี บุญประเสริฐ นายกพุทธสมาคม จ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายดำเนินงาน.