หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

ขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียน

Author by 29/06/14No Comments »

0         คอลัมน์สวัสดีอาเซียนครั้งนี้ขอนำเอาข่าวที่เป็นข้อมูลจากห้องประชุม  เชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียน และการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจ.นครปฐม  มาแชร์เป็นข้อมูล  เพื่อเราท่านทั้งหลายที่ติดตามความเคลื่อนไหวของเรื่องราวอาเซียนทางไทยนิวส์จะได้รับทราบอย่างต่อเนื่องครับ

           การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ผู้เขียนขอนำมาแชร์เป็นข้อมูล  เขามีการประชุมกันเมื่อไม่นานมานี้  ที่โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผวจ. นครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดย นส.ชวนชม จันทะวงษ์   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.)นครปฐม ได้เปิดเผยว่า เนื่องจาก    จะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนในเดือน ก.ย. 2557 ณ สปป.ลาว   ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคง  ของมนุษย์ จ.นครปฐม จัดประชุมดังกล่าว  เพื่อระดมความคิดเห็น 5 เรื่องด้วยกัน

1.การแปลงปฏิญญาอาเซียน ว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรการการคุ้มครองทางสังคมสู่การปฏิบัติ  2. การให้ความคิดเห็นการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา เดือนกันยายน 2557 ณ  สปป.ลาว 3. ข้อเสนอแนะประเด็นงานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียน     ที่ควรดำเนินการหลังการเปิดประชาคมอาเซียน

4.ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นที่    ได้รับผลกระทบการเป็นประชาคมอาเซียน      ที่เกี่ยวข้องกับด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการพัฒนา    การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียน

นส.ชวนชม ยังได้เปิดเผยอีกว่า      ในส่วนของการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคม เรื่อง การส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม มีการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้แทนองค์การสวัสดิการสังคมในพื้นที่ จำนวน 40 คน ใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย  1. สถานการณ์หุ้นส่วนทางสังคมของจังหวัดจากภาคส่วนต่างๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม       ทั้งหน่วยงานรัฐ องค์การเอกชน องค์กรประชาชน องค์กรภาคธุรกิจ ประชาชน และอาสาสมัคร 2. แนวทางการส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม

ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประชุมทั้ง 2 ส่วนไปประมวลรวมกับทุกจังหวัดเพื่อให้ได้ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนในภาพรวมของประเทศ และนำไปใช้ในการประชุมระดับรัฐมนตรีสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียน ในเดือนกันยายน 2557        ณ สปป.ลาวต่อไป

ก่อนจากกันผมขอแถมอีกข่าวครับ  ซึ่งทาง นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรม    ส่งเสริมการเกษตร ไปเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน         มีผู้แทนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จ.ระยอง จันทบุรี และตราด ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  เขต 3  กับ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมงาน งานจัดที่ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท แอน สปอร์ตคลับ จ.จันทบุรี เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้แก่วิสาหกิจชุมชน ในการเข้าสู่เวทีความร่วมมือและการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านโดยการที่จะเปิดการค้าและการลงทุนเสรีกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น วิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก และอยู่ในระดับชุมชน จะได้รับผลกระทบทั้งในแง่การผลิตสินค้า การเคลื่อนไหวแรงงาน วัตถุดิบ และการแข่งขันของสินค้าที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งการเปิดกว้างของตลาดการค้าชายแดน และการซื้อขายแลกเปลี่ยน        กับประเทศเพื่อนบ้านจะมีมากขึ้น

ดังนั้นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จะต้องมีทักษะด้านการผลิต การบริหารจัดการ เรียนรู้พฤติกรรรมผู้บริโภค และการตลาดเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในทุกระดับและพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558.