หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

คณะสงฆ์เชียงใหม่นำปลูกป่า… โครงการธรรม ตามแนวพระราชดำริ

Author by 24/06/16No Comments »

     IMG_0458       ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเป็นต้นมา พระสงฆ์กับป่าเป็นเรื่องคู่กัน พระเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาแต่ต้นกำเนิด สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประสูติในป่า ตรัสรู้ และปรินิพพานในป่า ทรงมีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์สร้างวัดในป่า เพื่อหาความวิเวก สามารถขัดเกลากิเลสจนหลุดพ้นวัฏสงสารเป็นพระอริยบุคคล

ปัจจุบันพระกับป่าก็ยังเป็นของคู่กัน คงมีแต่ส่วนราชการบางหน่วยงานที่เห็นว่า ควรเอาพระออกจากป่า ขับไล่หรือรื้อสำนักสงฆ์ออกมา ทั้งๆที่พระพำนักในป่าได้ดูแลป่าให้ เรื่องนี้ควรรัฐบาลควรได้ทบทวนนโยบายเรื่องพระกับป่าให้ดี รวมถึงประเด็นการสร้างสำนักสงฆ์ และวัดในเขตป่า จะต้องจำกัดพื้นที่อย่างไร และสร้างถาวรวัตถุแค่ไหนเพื่อให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม มีเรื่องควรมุทิตาสักการะเมื่อคณะสงฆ์ รณรงค์เรื่องการปลูกเสริมเพิ่มพื้นที่ป่าขึ้น ดังเช่นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่ป่าฟื้นฟูใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านปาง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ นำพระสงฆ์สามเณรปลูกป่า กับโครงการธรรม ตามแนวพระราชดำริของคณะสงฆ์ไชยปราการนำโดยมีพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เป็นประธานคณะทำงาน ได้ฟื้นฟูสภาพป่าทำให้น้ำอุดมสมบูรณ์มากว่าสิบปีแล้ว

ก่อนจะมีการปลูกป่า เช้าวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่วัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) อ.ไชยปราการ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง พระราชสิงหวรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ร่วมกับ รศ.พิเศษ ถาวร เสาร์ศรีจันทร์ นายกสมาคมสหธรรมเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(อบจ.) และภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทน ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด รวมทั้งสำนักงานคณะสงฆ์ภาค 7 โดยผู้แทนพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 สนับสนุนเพื่อร่วมฉลองสมโภชเชียงใหม่มีอายุครบ 720 ปี จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านพิธีกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เป็นรุ่นสุดท้ายและปิดโครงการ

ทั้งนี้ นายวัลลภ นามวงศ์พรหม กรรมการฝ่ายพิธีกรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การอบรมบุคลากรทางพุทธศาสนาฯ หรือ “ปู่อาจารย์วัด” ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญที่มีประจำวัดต่าง ๆ เป็นผู้นำในพิธีกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย การอาราธนาศีล อาราธนาธรรม ขึ้นท้าวทั้งสี่ นำไหว้พระสวดมนต์ การจัดโต๊ะหมู่บูชา เป็นต้น ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ 25 อำเภอมีวัด และสำนักสงฆ์รวมทั้งหมด 1,668 วัด จึงจัดการอบรมปู่อาจารย์ประจำวัด ๆ ละ 2 คน/รูป คือ พระสงฆ์ 1 และปู่จารย์1 รวมเป็น 3,336 คน/รูป การอบรมมี 7 กลุ่มอำเภอตลอดเวลา 2 เดือนเสร็จสิ้นแล้ว ในกลุ่มสุดท้าย มีพระสงฆ์ และปู่อาจารย์จากวัดต่าง ๆ ในอำเภอไชยปราการ ฝาง และแม่อายเข้าร่วม 388 คน/รูป

ก่อนจะปิดการประชุม ได้มีการทำบุญเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในงานอายุวัฒนมงคลครบรอบ 61 ปี ของพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ (ครูบาดวงคำ ฐานิสสโร) รองเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ และเจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) ประธานคณะทำงานโครงการธรรม ตามแนวพระราชดำริ พระครูเป็นพระนักพัฒนา มีผลงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในในการบริหารโครงการธรรม ตามแนวพระราชดำริ ทำให้ป่าไม้กลับมาอุดมสมบูรณ์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีในพื้นที่ ต.หนองบัว และปงตำ อ.ไชยปราการซึ่งพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงมุทิตาจิตอำนวยพรให้ และได้พาคณะไปปลูกป่าอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในคณะสงฆ์นอกจากเจ้าคณะจังหวัดแล้วมี พระราชสิงหวรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัด พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ พระครูวิจิตรคัมภีรธรรม เจ้าคณะอำเภอไชยปราการพร้อมพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวนมาก และพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าของโครงการร่วมกับนายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอไชยปราการ และ พ.อ.ชัยยันต์ สิรสุนทร หัวหน้ากองบังคับการควบคุมที่ 1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กองกำลังผาเมือง ลงมือปลูกป่าบริเวณบ้าน หมู่ 8 บ้านปาง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ได้ขอคืนจากราษฎรที่บุกรุกทำกินมานาน กว่า 200 ไร่ โดยมีคณะศรัทธาประชาชนร่วมกันบริจาคเงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ครอบครอง จากนั้นนำมาปลูกป่าเสริมเพิ่มขึ้นทุกปี ในช่วง 3 ปีนี้มีต้นไม้สัก ไม้ยางนา และไม้ป่าพื้นถิ่นอีกจำนวนมากเริ่มโตขึ้นแล้ว

พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ กล่าวว่า การปลูกต้นไม้หรือปลูกป่านั้นไม่ยาก แต่การดูแลรักษาและใส่ใจเป็นเรื่องสำคัญ โครงการธรรม ตามแนวพระราชดำริได้ทำแผนปลูกป่าเสริมเพิ่มบริเวณนี้มาต่อเนื่องหลายปีแล้ว โดยมีกิจกรรมใหญ่ปีละ 2 หน คือการปลูกต้นไม้ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี และการดูแลรักษา ให้น้ำ กำจัดวัชพืชกับป่าใหม่ที่ปลูกในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมหรือวันพ่อแห่งชาติ ทุกปีจึงมีคณะทำงาน ส่วนราชการ ท้องถิ่น และราษฎรอาสาสมัครร่วมกันมาดูแลป่าบริเวณนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

            สำหรับป่าบ้านปาง เป็นแหล่งต้นน้ำของไชยปราการ เนื่องจากมีน้ำออกรูอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์หรือพระครูบาดวงคำ ฐานิสสโร ลูกศิษย์ก้นกุฏิของพระครูประดิษฐ์พรหมคุณ (หลวงพ่อบุญเย็น ฐานธัมโม ซึ่งมรณภาพมากว่า 20 ปีแล้ว) ได้ร่วมกับคณะทำงานปรับปรุงดูแล สร้างอ่างเก็บน้ำ ถังน้ำบริโภค และต่อท่อส่งน้ำจ่ายให้กับครัวเรือนในพื้นที่อย่างทั่วถึง การจัดสรรน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ จึงไม่ประสบปัญหาภัยแล้งเหมือนพื้นที่อื่น คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และศรัทธาประชาชนจึงได้ยกย่องเป็นพระนักพัฒนาต้นแบบ โดยใช้น้ำแลกป่า และป่าแลกน้ำที่ดำเนินการแล้วเห็นผลเป็นรูปธรรม.

บุณย์ มหาฤทธิ์/เรื่อง-ภาพ