หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

คุยกับ พงศ์ สุภาวสิทธิ์ ประจำวันที่ 28 มิ.ย. 2557

thainews180 การบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่มีนักการเมือง

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)โดยไม่มีนักการเมืองมาจากการเลือกตั้ง ทำได้อย่างไร ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า อำนาจการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ 2550 โดยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่มาจากการเลือกตั้ง ได้ถูกยึดไปแล้วเมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:30 น. โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดย พล.ท.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ ประกาศยึดอำนาจจากรัฐบาลรักษาการ โดยนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี ที่ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีมีคำสั่งย้าย นาย ถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ สมช,โดยมิชอบ  นับเป็นรัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตร์ไทย  ซึ่งก่อนหน้านี้ เกิดรัฐประหารครั้งที่ 12 ใน พ.ศ. 2549

รัฐประหารครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังวิกฤตการณ์การเมืองซึ่งเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 เพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ และความเชื่อว่า ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีอิทธิพลในการเมืองไทย    ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557  พล.ท.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่เวลา 3.00 น. กองทัพบกตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) และให้ยกเลิกศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) กอ.รส. ปิดสื่อ ตรวจพิจารณาเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต และจัดประชุมเพื่อหาทางออกวิกฤตการณ์การเมืองของประเทศ แต่การประชุมไม่เป็นผล จึงเป็นข้ออ้างรัฐประหารครั้งนี้

หลังรัฐประหาร มีประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลงยกเว้นหมวด 2เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ยังคงอยู่  จึงมีผลทำให้ คณะ รัฐมนตรีรักษาการหมดอำนาจ ตลอดจนให้ยุบวุฒิสภา ปัจจุบัน คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจบริหาร โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้ใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรี และได้มีการจัดส่วนงานต่าง ๆ เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากคณะคสช.จะจัดสรรบุคลากรจากนายทหารให้รับผิดชอบส่วนงานต่างๆแล้ว ยังมอบหมายให้ปลัดกระทรวงต่างๆ ปฏิบังานในหน้าที่เสมือนรัฐมนตรีของกระทรวงนั้น ๆ ไปด้วยส่วนข้าราชการพลเรือน ทหารและตำรวจกมีหน้าที่ร่วมกันบริหารราชการแผ่นดินตามระเบียบราชการที่มีอยู่เดิม จึงมีผลทำให้การบริหาราชการดำเนินไปอย่างราบรื่น แต่มีอำนาจพิเศษจากทหารคอยกำกับการทำงานของข้าราชการทั้งหลายทั้งปวง ยกเว้นอำนาจตุลาการ จึงทำให้ระบบราชการไทยปัจจุบันเข้มแข็งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

จะเห็นได้จากทหารเข้ายึดบ่อนการพนันและหวยเถื่อนที่จังหวัดน่าน นานเป็นชั่วโมง แต่ตำวจยังไม่มา จนมีคำถามจากทหารว่า “ถามจริงเถอะ เขาดูแลท่านเดือนละเท่าไหร่” เป็นต้น

นอกจากนี้ ในการบริหารงบประมาณ  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกประกาศฉบับที่ 69/2557 โดยการกำหนดกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ตลอดจนการยื่นคำของบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งจะมีคณะกรรมการไตร่ตรอง ก่อนที่จะมีการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว

ทั้งนี้ เนื้อหาใจความของประกาศ คสช. มีดังต่อไปนี้

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 10/2557 เรื่อง ให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่กำหนดให้บรรดาอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือผู้ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย นั้น

เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของกลุ่มจังหวัด ตลอดจนการยื่นคำของบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อันจะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว แล้วแต่กรณี โดยให้สอดคล้องและอยู่ภายใต้กรอบของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557 – พ.ศ. 2560) รวมทั้งต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อ 2 ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่จัดทำตามข้อ 1 และให้สำนักงานคณะ กรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นผู้เสนอหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อ 3 เมื่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีที่เสนอตามข้อ 2 แล้ว ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการส่งแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต่อสำนักงบ ประมาณเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ

การส่งแผนปฏิบัติราชการต่อสำนักงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ยื่นคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณแล้ว

ความโปร่งใส่ที่เกิดขึ้นก็คือ ไม่ต้องมีนักการเมืองฝ่ายบริหาร   วิ่งเต้นจัดงบ ประมาณไปลงในพื้นที่ของตนที่เป็นสส.อยู่ ทำให้พื้นที่ของส.ส.ฝ่ายค้านแทบไม่มีงบพัฒนาไปลง เป็นต้น

ประชาชนได้เห็นการบริหารงานโดยรัฐบาลทหารในปัจจุบันที่แตกต่างกับที่ผ่านมา ต่างมีความหวังว่า ประเทศไทยจะได้พบกับการพัฒนาที่แท้จริงเสียที โดยปราศจากการคอรัปชั่น ดังเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย ท่อนหนึ่งว่า “เราจะทำอย่างซื่อตรง” นั่นหมายถึง การบริหารราชการแผ่นดินโดยคสช.จะไม่มีคำว่า”ทุจริต”เกิดขึ้น ประชาชนเชื่อในความเป็นชายชาติทหารของท่าน ขอบคุณครับ.