หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

ทั้งภายใน-นอกมหาวิทยาลัยหนุน แม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

Author by 29/08/15No Comments »

     1440670747372     เมื่อเร็ว นี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคณะกว่าหมื่นคน ร่วมกันประกาศเป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว มุ่งหวังให้ได้อันดับ 1 ของประเทศไทย โดยสร้างรถไฟฟ้า จัดหารถจักรยานให้คณาจารย์ และนักศึกษาไว้ใช้ และเปิด       กิจกรรมคลิกออฟอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้ว

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี และ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ออกรายการ “มองเมืองเหนือ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ช่อง 11 เชียงใหม่ โดยกล่าวถึงความพร้อมว่า ทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุนทั้งจากภายในมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่วนการสนับสนุนมาจากทั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และจากชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเทศบาลเมืองแม่โจ้ ซึ่งก็มีโครงการสร้างเมืองแม่โจ้ให้เป็นสีเขียวสอดรับกับสถาบันอุดมศึกษาเก่าแก่อายุกว่า 80 ปีที่ตั้งอย่างโดดเด่นเป็นแกนนำอยู่แล้ว

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช กล่าวว่า ในวันประกาศความมุ่งมั่นจะนำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นที่ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของประเทศไทย ซึ่งจัดอันดับโดย UI Green University Ranking ที่บริเวณหน้าศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้น เห็นได้ชัดว่าทุกองคาพยพในสถาบันศึกษาเก่าแก่แห่งนี้ มีความพร้อมแล้วทุกอย่าง แม้ในปัจจุบันแม่โจ้อยู่อันดับที่ 11 มหาวิทยาลัยสีเขียวของไทย แต่ก้าวต่อไปจะต้องดำเนินการให้มีผลงาน และความโดดเด่นคู่ไปกับความเป็นเลิศในวิชาการเกษตร และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ที่น่าดีใจคือ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทุกภาคส่วน และชุมชน โดยเฉพาะคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย สนับสนุนให้จัดสร้างรถไฟฟ้าโดยสารเปิดโล่ง 1 คัน มูลค่า 450,000 บาท และจัดหาจักรยานสองล้อ 70 คัน เพื่อมอบให้มหาวิทยาลัย ไว้ใช้ในกิจการคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยือนหรือมาศึกษาดูงาน หลังจากนี้ไป วิสัยทัศน์ทุกอย่างจะเดินหน้าให้เป็นรูปธรรมภายเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ในปี 2560

1440670771927    กิจกรรมKICK OFFเปิดตัวรถไฟฟ้าและมหาวิทยาลัยสีเขียวครั้งนี้ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะขี่รถจักรยาน และรถโดยสารไฟฟ้าจากหน้าศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 ไปรอบมหาวิทยาลัยเป็นการรณรงค์มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University Ranking  ให้ได้ ในขณะที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เมื่อทราบข่าวนี้ ต่างก็พร้อมจะเข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกันจัดเส้นทางจักรยานภายใน เชื่อมโยงกับฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวมีต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว โดยมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 31 ของโลกแล้ว และมีสถาบันอุดมศึกษาของไทยติดอันดับอีก 12 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับที่ 39) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อันดับที่ 49) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (อันดับที่ 50) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อันดับที่ 53) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับที่ 56) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับที่ 68) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เป็นต้น ส่วนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในประเทศไทย โดย UI Green Metric World University Ranking มหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่ในอันดับที่ 11โดยคณะกรรมการตัดสินจากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภคการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการจัดการขยะการใช้น้ำการจัดการระบบขนส่ง และการศึกษา ซึ่งแม่โจ้พร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาทุกประเด็นให้ได้มาตรฐาน และเข้าสู่การประเมินผลครั้งหน้า เพื่อให้ได้อันดับสูงสุดต่อไป

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งจะก้าวสู่Eco University อย่างสมบูรณ์ในปี 2560 ซึ่งนอกจากเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่แล้ว กำลังเร่งกระตุ้นปลูกฝังให้ทุกภาคส่วนร่วมกันให้ความสำคัญกับความเป็น “เมืองแม่โจ้สีเขียว” อย่างถาวรโดยมีชุมชนและท้องถิ่นร่วมมือนับจากนี้ไป ภายในมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ การอนุรักษ์พลังงาน การใช้รถไฟฟ้าร่วมกับจักรยานให้เห็นเป็นวิถีชีวิตประจำวันการดูแลระบบสาธารณูปโภคให้ดี รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยและปฏิกูลอย่างเป็นระบบระเบียบด้วย

ทั้งนี้ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช เป็นอธิการบดีแม่โจ้ กล่าวว่า ตลอดเวลามีการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยการยึดถือการเกษตรเป็นรากฐานของการพัฒนา ชีวิตที่เคารพ และให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชีวิตที่ผูกผันกับความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งชีวิตที่ยึดถือความดีงามและหลักธรรมาภิบาลเป็นรากฐาน สู่การเป็นแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ซึ่งครอบคลุมความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอยู่แล้ว จึงมั่นใจว่าจะสามารถนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายให้เห็นเป็นรูปธรรมภายใน 2 ปีข้างหน้า.

บุณย์ มหาฤทธิ์ /รายงน