หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล 31 พ.ค.วันสุดท้าย

Author by 30/05/14No Comments »

0 ตามที่เทศบาลนครเชียใหม่  เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดกิจกรรมด้านการอนรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง ประจำปี 2557 วันที่ 31 ..2557 เป็นวันสุดท้าย สำหรับวันที่ 1 มิ..2557 เป็นวันออกอินทขิล ทั้งนี้เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนและให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

สำหรับวันที่ 31 พ.ค.2557 เวลา 17.00 น.คณะกรรมการจัดงาน ได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปเพื่อเจริญพระพุทธมนต์ในวิหารเสาอินทขิล คือ พระครูพิศิษฐ์พิพิธการ วัดข่วงสิงห์,พระครูประภัศรสุดกิจ วัดหม้อคำตวง, พระครูโอภาสปัญญาคม วัดดับภัย,พระครูกิตติชัยโมลี วัดชัยพระเกียรติ,พระครูวิรุฬธรรมวัฒน์ วัดควรค่าม้า,พระครูไพบูลย์เจติยารักษ์ วัดโลกโมฬี,พระครูสมุห์เสนะ สุวิชโต วัดเจดีย์ปล่อง(เชียงโฉม),พระมหาวิตัน วชิรญาโณ วัดเชียงยืน และพระอธิการอานนท์ วิสุทโธ วัดล่างช้าง

ส่วนฝ่ายฆราวาสประธานพิธีได้แก่ นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  พร้อมกับหน่วยงานที่เข้าร่วมพิธีประจำวันเสาร์นี้ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่,การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9,วัฒนธรรม อ.เมือง เชียงใหม่, กลุ่มหนุ่มสาว จ.เชียงใหม่,   พุทธสมาคม จ.เชียงใหม่,โรงแรมศิริปันนา,ยุวพุทธิกาสมาคม จ.เชียงใหม่,สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่,สำนักงานสาธารณสุข สังกัดเทศบาลนคร เชียงใหม่และโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

วันที่ 1 มิ.ย. 2557  เป็นวันออก อินทขิล เวลา 09.30 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธาน นิมนต์พระสงฆ์ 108 รูปเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล ทั้งนี้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนที่ล่วงลับ ในโอกาสนี้ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวันออกอินทขิลโดยทั่วกัน.