หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ภูมิปัญญาสตรีบ้านต้นโจ้ก อ.สันกำแพง

Author by 27/06/15No Comments »

3       ร่วมกันพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดึงเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นมาผสมผสาน รักษามาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาเยาวชนให้สืบทอดงานด้านฝีมือ ให้เลื่องลือเป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างความมั่งคั่งให้กับสมาชิกกลุ่มและชุมชน ดำรงตนบนพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิสัยทัศน์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้ก (คำซาว) อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอสันกำแพง กล่าวว่า “กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้ก (คำซาว) หมู่ 4 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2549 โดยมี นางบังอร อภิญญาวงศ์เลิศ เป็นประธานกลุ่มฯ โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้ก หมู่ที่ 4 ร่วมกับผู้นำความคิดในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ครูบำนาญ ที่มีความรู้ และความชำนาญเกี่ยวกับงานฝีมือ ร่วมกับชาวบ้านอีกประมาณ 10 กว่าคน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนที่ว่างเว้นจากการทำงานประจำหรือผู้ที่ว่างงาน ได้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว และที่สำคัญต้องการจะให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้มีความเจริญ ก้าวหน้า มีความอยู่ดี กินดี บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยเหตุนี้ทางผู้ก่อตั้งกลุ่ม จึงได้ร่วมกันคิดกิจกรรมขึ้นมา โดยเล็งเห็นว่าชุมชนบ้านต้นโจ้ก หมู่ที่ 4 มีพื้นฐานอาชีพส่วนใหญ่มาจากการตัดเย็บเสื้อผ้า จึงได้ริเริ่มนำเศษผ้าซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ที่ผู้ประกอบการตัดเย็บเสื้อผ้านำไปทิ้งและเป็นขยะที่ไม่มีคุณค่า ทางกลุ่มฯจึงนำเศษผ้าที่เป็นขยะนี้ มาแปรรูปและประดิษฐ์ เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ  ออกจำหน่าย ในชื่อกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าและวัสดุที่เหลือใช้

แต่เดิมกลุ่มยังไม่มีอาคารสถานที่ในการดำเนินการจึงได้เข้าไปอาศัยศาลาภายใน วัดคำซาว ในการดำเนินงานของกลุ่ม ซึ่งได้ใช้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากศาลาทางวัดต้องใช้ในกิจกรรมต่างๆของวัด ดังนั้นทางชุมชนจึงได้จัดซื้อที่ดินที่ติดกับวัด สร้างอาคารศูนย์ ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในปี 2551 ซึ่งได้รับงบประมาณตามโครงการ SML ปี 2551 จำนวน 250,000 บาท และเงินทอดผ้าป่าสามัคคีของในชุมชนมาสมทบในการจัดสร้างจนแล้วเสร็จ ด้วยงบประมาณ 633,655 บาท และใช้เป็นศูนย์ฯการดำเนินงานของกลุ่มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

5       กลุ่มฯดำเนินกิจกรรมร่วมกันด้วยความเข้มแข็ง และความสามัคคีของสมาชิกและชุมชน จนกระทั่งในปี 2553 ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง และยื่นขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ในชื่อ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้ก (คำซาว) .สันกำแพง และดำเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน

นางบังอร กล่าวเพิ่มเติมว่า  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้กขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในด้านกิจกรรม, การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกของกลุ่ม รวมทั้งร่วมมือพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีความเจริญ จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม และสมาชิกของกลุ่มฯ พร้อมทั้งเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างสัมพันธไมตรีในชุมชนและชุมชน/หมู่บ้านอื่นๆ  ตลอดจนก่อให้เกิดความสามัคคี การร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชน/หมู่บ้าน ตลอดจนถึงกลุ่มสตรี/ชมรมอื่นๆ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ  และมีความร่วมมือจัดกิจกรรมในการสนองตอบนโยบายของทางราชการ ซึ่งปัจจุบันนี้มีสมาชิก 40 คน

ส่วนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ มีการดำเนินงานแบบธุรกิจ ชุมชน ซึ่งเริ่มต้นการดำเนินการของกลุ่มที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการตัดเย็บรวมทั้ง ภายในชุมชน มีโรงงานเย็บผ้าจึงได้รับการบริจาคเศษผ้า เพื่อนำมาเย็บเป็นสินค้าจำหน่าย และได้ขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม แต่ยังคงหลักไว้ที่การเย็บผ้าและได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากการตัดเย็บขึ้นมาอย่าง หลากหลาย

ปัจจุบันกลุ่มฯมีผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ได้แก่  น้ำสมุนไพร น้ำมันหอมระเหย ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า กระดาษสา  น้ำยาทำความสะอาดไบโอ โดยยึดแนวคิดในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรในชุมชนทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและภูมิปัญญา  ปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่ได้จากในพื้นที่เกือบทั้งหมด ตัวอย่างเช่น น้ำสมุนไพรต่างๆ ได้จากผลผลิตในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นน้ำลูกหว้า มะตูม เสาวรส เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯได้รับการรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาว”

อาจารย์อนันต์  สุคันธรส ที่ปรึกษากลุ่มฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน มีหน่วยงานภายในชุมชน ได้แก่ เทศบาลสันกำแพง สนับสนุนในส่วนของงบประมาณการพัฒนา รวมถึงอำนวยแหล่งจำหน่ายผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งศูนย์ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชนและถนนคนเดินสันกำแพง , องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ให้การสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาด้านทรัพยากรในการผลิตและการเสริมทักษะให้ แก่กลุ่มแม่บ้าน และผู้สูงอายุ, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสันกำแพง สนับสนุนทักษะและเทคนิควิชาชีพ การหาตลาด(การออกงานแสดงสินค้าในถนนคนเดินสันกำแพง),เครือข่ายผ้า ประกอบด้วย ผู้ประกอบการตัดเย็บในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง มีบทบาทแนะนำเทคนิคในการตัดเย็บการใช้เครื่องมือ และสนับสนุนวัตถุดิบ(เศษผ้า) ใช้ในการผลิต และสำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง สนับสนุนและส่งเสริมงบประมาณด้านการตลาด (จำหน่ายสินค้าตลาดนัดวิสาหกิจชุมชน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) และเป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน  หน่วยงานภายนอก  ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีบทบาทในการส่งเสริมด้าน บริการวิชาการ เครื่องมืออุปกรณ์และเทคนิคการใช้, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนา และพี่เลี้ยงการวิจัย การบริหารจัดการกลุ่ม”

12     นางบังอร  กล่าวอีกว่า ส่วนการบริหารเงินทุน การจัดหาแหล่งเงินทุนของกลุ่มในเริ่มต้นได้เงินทุนจากหน่วยงานรัฐบาลในการ สนับสนุนการจัดสร้างโรงเรือนและเครื่องจักรบางส่วนซึ่งจัดว่าต้นทุนคงที่ ส่วนใหญ่ได้จากหน่วยงานภาครัฐเกือบทั้งสิ้น ทำให้กลุ่มสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีต้นทุนในส่วนของเศษผ้าที่ได้รับเศษผ้าฟรีจากกลุ่มตัดเย็บผ้าใน พื้นที่ สำหรับเงินทุนหมุนเวียนจะได้จากการนำกลุ่มออมทรัพย์เข้าร่วม เพื่อนำเงินไปซื้อวัตถุดิบในส่วนที่จำเป็น ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะเป็นผู้ถือหุ้นโดยปริยาย สมาชิกกลุ่มจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งไม่ได้กำหนดไว้คงที่ในแต่ละปี แต่สมาชิกกลุ่มที่ส่วนร่วมในกิจกรรมจะได้รับค่าจ้างตามงานที่ทำ และยังคงมีสวัสดิการเช่น การกู้ยืมเงินสำหรับสมาชิก สวัสดิการ”

สำหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้ก ติดต่อได้ที่ คุณบังอร อภิญญาวงศ์เลิศ โทร.0-5333-1647 ,08-1952-1745.

ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทรานิษฐ์ รุจิอริยอธิพร