หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

พิธีตานข้าวใหม่-หลัว “หิงไฟพระเจ้า” วันนี้

Author by 4/01/15No Comments »

 ตานหลัวพระเจ้า1         วันเป็งเดือน 4 เหนือหรือวันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 2 ใต้เดือน 4 เหนือที่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558 วัดตามชนบททั่วไปของภาคเหนือนิยมทำบุญประเพณีถวายทานข้าวใหม่ และตานหลัวหิงไฟพระเจ้าซึ่งถือปฏิบัติมาช้านานแล้ว เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตใหม่ ข้าวใหม่หอมกรุ่น และสภาพอากาศก็หนาวเย็นอีกด้วย

อาจารย์สนั่น ธรรมธิ สำนักศิลปวัฒนธรรม มช. กล่าวว่า ประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า เกิดขึ้นเพราะเหตุผลทางภูมิศาสตร์ของบ้านล้านนาไทย ในสมัยโบราณในช่วงเดือนสี่เป็ง (เมือง)ราวเดือนมกราคมของทุกปี หลังจากการเก็บเกี่ยวพืชพันธ์แล้วมีอากาศหนาวจัดมาก สมัยก่อนบ้านเมืองยังมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ขึ้นหนาแน่นจะความชื้นสูง มีหมอกเหมยน้ำค้างตกมากในฤดูหนาว เหมยหมอกที่เรียกกันว่า “เหมยขาบ” ตกในหน้าหนาวตอนกลางคืน มีลักษณะแข็งคล้ายลูกเห็บติดอยู่ตามหญ้า พอสายๆประมาณ 10.00-11.00 น. จึงค่อยละลายไป โดยเหตุผลทางภูมิศาสตร์นี้ที่สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นก็ได้มีประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้าขึ้น ประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า จึงนิยมทำกันในเดือนสี่เป็งประจำทุกปี

เพราะชาวล้านนามีความเชื่อว่า พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปในวิหารก็รู้สึกถึงความหนาวเย็นเช่นเดียวกับคนเรา จึงร่วมกันหาไม้ฟืนมาจุดเผาไฟผิงให้เกิดความอบอุ่น ประเพณีนี้เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับบริบททางสภาพแวดล้อม เนื่องจากในดินแดนล้านนาเป็นพื้นที่ ๆ มีความหนาวเย็นมาก รวมทั้งมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ขึ้นหนาแน่น และมีความชื้นสูง การผิงไฟนอกจากจะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแล้ว ยังขับไล่ความชื้นในอากาศที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย

คำว่าหลัวเป็นภาษาล้านนา หมายถึง ฟืน ส่วนคำว่าหิงหมายถึง การผิงไฟ และคำว่าพระเจ้าหมายถึง องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอย่างแพร่หลายทั่วไปในล้านนา แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง ส่วนมากจะเป็นวัดที่อยู่แถบชนบทห่างไกล และสามารถเสาะหาฟืนได้ง่าย เช่น วัดยางหลวง และวัดป่าแดด .แม่แจ่ม วัดพระธาตุดอยกู่ .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่ เป็นต้น.

นักข่าวธรรมดา/รายงาน