หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

ภารกิจยิ่งใหญ่ ช่วยมวลมนุษย์กว่า 20 ปี ของ “มูลนิธิขาเทียม”

Author by 23/08/15No Comments »

     ขาเทียม 2     มนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ส่วนใหญ่เกิดมาพร้อมอวัยวะครบถ้วน ทั้งมือ เท้า และอื่น แต่ยังมีผู้ที่เกิดมาพิการไม่มีองค์ประกอบครบถ้วน รวมทั้งผู้ที่ประสบอุบัติภัยต่าง ทำให้อวัยวะในร่างกายเสียหาย กลายเป็นผู้พิการไป ล้วนตกอยู่ในความทุกข์ยาก บ้างช่วยเหลือตนเองไม่ได้ บ้างเผชิญชะตาชีวิตอันโหดร้าย น่าเศร้าสลดใจ

การสร้าง “อวัยวะเทียม” ขึ้นมาให้มนุษย์ที่มีความบกพร่องเสื่อมสูญอวัยวะจำเป็นได้ นับเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เป็นการช่วยเหลือมนุษยชาติที่สมควรยกย่องชื่นชม และยิ่งการบริจาคให้แบบไม่คิดมูลค่า ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เกินคำอธิบายใดๆ นับเป็นโอกาสดีที่ พล.ท.นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการและ นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ทีมงาน”ไทยนิวส์” นายอินสม ปัญญาโสภา บรรณาธิการ และนายบุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์ ผู้ช่วยและคอลัมนิสต์ เข้าสัมภาษณ์ในช่วงสัปดาห์การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 13ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 14-21 สิงหาคม 2558 ที่โรงพยาบาลฝาง จ.เชียงใหม่ซึ่ง ศ.เกียรยติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯเป็นประธานเปิดงาน

พล.ท.นพ.ธำรงรัตน์ และ นพ.ปราชญ์ กล่าวว่า มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลฝาง และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลฝาง บริเวณลานปฏิบัติงานทำขาเทียม ข้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 83 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา โดยเป็นการจัดทำขาเทียมพระราชทานแก่ผู้พิการขาขาดที่ยากจนทุกเชื้อชาติ และศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า ภายในงานมีผู้พิการขาขาดที่อยู่ในพื้นที่อำเภอฝางและพื้นที่ใกล้เคียง มารับบริการเป็นจำนวนมากจึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้พิการขาขาดจะได้รับขาเทียมที่ดี ทำให้เดินได้ สามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีศักดิ์ศรีเทียบเท่าคนปกติ ในวันแรก ๆมีผู้มารับบริการกว่า 66 คน จำนวน 74 ขา วันต่อมาเมื่อทราบข่าวได้มาเพิ่มอีกรวมกว่า 100 ราย

ขาเทียม 5    ตามโครงการนี้ทุกปี จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ไปทุกภาคของประเทศ รวมทั้งให้โรงพยาบาลในเครือข่ายที่จัดอบรมให้มีเจ้าหน้าที่เรื่องการสร้างอวัยวะเทียมประจำอยู่แล้วเปิดให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการ นับเวลาที่ดำเนินภารกิจนี้กว่า 20 ปีได้ช่วยเหลือผู้พิการขาขาด แขนขาด กว่า 30,000 ราย รวมทั้งไปช่วยเหลือผู้พิการแบบเดียวกันในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งมาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว จนถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน และชาติอื่นกว่า 10 ประเทศ ซึ่งส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมวิธีสร้างอวัยวะเทียมจากนั้นสามารถนำไปดำเนินการเองได้ โดยเฉพาะที่จีน เมื่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ได้ตามเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปฝึกอบรมเสร็จพระองค์ก็ได้พระราชทานเครื่องมือให้ทางการจีน เพื่อสร้างแขนขาเทียมช่วยมวลมนุษย์ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงยิ่ง

สำหรับความเป็นมาของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานกำเนิดโดย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี2535 เมื่อทรงทราบว่า รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ สามารถประดิษฐ์ขาเทียมที่มีน้ำหนักเบาสวมใส่สบาย จากขยะพลาสติกและมีราคาถูกกว่าขาเทียมต่างประเทศที่ผลิตในประเทศไทยถึง 10 เท่า ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิขาเทียมฯ ขึ้นเพื่อทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดที่ยากไร้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดมูลค่าและไม่เลือก เชื้อชาติ ศาสนามูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2535 โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิตติมศักดิ์ และทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์ประธาน ทั้งสองพระองค์พระราชทานทุนทรัพย์ประเดิมในการจัดตั้งมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวนหนึ่งทำให้มูลนิธิขาเทียมฯ สามารถให้การบริการจัดทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา

ขาเทียม 22  ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ เพื่อสืบทอดพระราชกรณียกิจ   ต่อจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่ 26 มกราคม พ.ศ.2552 เป็นต้นมา

ส่วนคณะกรรมการมูลนิธิมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน พล.ท.นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ และ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เป็นรองประธานท่านที่ 1 และ 2 ตามลำดับ กรรมการประกอบด้วยนายอภิลาศ โอสถานนท์ นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ นางปัทมา เพชรเรียง โดยนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์  เป็นกรรมการและเหรัญญิก ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการและรองเหรัญญิก น.พ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เป็นกรรมการและเลขาธิการ และรศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร เป็นกรรมการและรองเลขาธิการ

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาด โดยไม่คิดมูลค่าตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนมากกว่า 30,000 รายโดยไม่ยึดเชื้อชาติ และศาสนา ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการขาขาดที่ยากไร้ ด้อยโอกาสได้มีขาเทียมใช้ เพื่อจะได้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระกับสังคมพร้อมกันนี้ก็สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกติตัวอย่างเช่นเด็กชายวัย 12 ขวบภูมิลำเนาอยู่ จ.สกลนครพิการไม่มีขาแต่เกิด จึงได้สร้างขาเทียมให้พอสวมใส่ได้ก็สามารถวิ่งได้ รายศิลปินค่ายเพลงดังอีกรายได้ขาเทียมแล้วมีความสุขในการแสดงมากขึ้นอีกรายเป็นนักกีฬาผู้พิการทีมชาติ ใส่ขาเทียมแล้วเล่นตะกร้อได้เหรียญทองซีเกมส์ เป็นต้น ทั้งนี้ ทุนทรัพย์ในการจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการยากไร้นั้นได้มาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทั้งสิ้น

  ขาเทียม 3 ทางด้านนายขวัญใจ ชัยมงคล ผอ.สำนักงานมูลนิธิฯ เปิดเผยเพิ่มเติมว่าการบริการทำขาเทียม สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯเลขที่ 199 หมู่ 4 .ดอนแก้ว .แม่ริม .เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 053-112271, 083-6685824วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 .เพื่อให้การทำขาเทียมเสร็จด้วยความรวดเร็วคนพิการไม่ต้องเสียเวลาในการรอขาเทียม มูลนิธิขาเทียมฯ จึงขอให้คนพิการที่ต้องการทำขาเทียมโทรศัพท์นัดล่วงหน้าที่เบอร์ 053-112271 ต่อ 108,109 หรือมาให้แพทย์ตรวจร่างกาย ตั้งแต่ 08.00 .-10.30 . ในกรณีขาขาดระดับใต้เข่า (BK) ท่านจะได้รับขาเทียมภายในวันนั้น และกรณีขาขาดระดับเหนือเข่า (AK)อาจได้รับขาเทียมภายใน2-3 วันเช่นเดียวกับผู้มีจิตศรัทธาจะบริจาคทรัพย์เพื่อทำขาเทียมให้ผู้พิการหรือบริจาคห่วงฝาปิดขวด-กระป๋องเครื่องดื่มแคน ก็สามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวได้.

บุณย์ มหาฤทธิ์ /รายงาน