หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

สภาวัฒนธรรม ลป. ตั้งกองทุน อ.ศักดิ์

Author by 29/07/16No Comments »

   ศักดิ์ สักเสริญรัตนชัย             อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 หรือ คศ.1928 นับถึงวันนี้เท่ากับ 88 ปี คนวัยขนาดนี้ ยังมีความจำดีเลิศ พร้อมสติปัญญาและความรักบ้านรักเมือง ห่วงใยในเรื่องวัฒนธรรม และกลัวลูกหลานจะลืมเลือนประวัติศาสตร์ ยังเป็นนักเขียนประจำไทยนิวส์หน้าข่าวนครลำปางอยู่ประจำ แม้ว่าสุขภาพจะเป็นไปตามวัยบ้าง    นับว่าหาได้ยากยิ่ง

ด้วยเหตุที่สภาวัฒนธรรม จ.ลำปาง จัดงานแสดงมุฑิตาจิต อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย ผู้สื่อข่าวอาวุโส จ.ลำปาง นสพ.ไทยนิวส์ นสพ.เสียงโยนก พร้อมจัดตั้งกองทุนเพื่อ อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย เพื่อเป็นค้าใช้จ่ายในยามชราภาพและในยามเจ็บป่วย ตอนค่ำวันที่ 29 ก.ค. 2559 กว่าที่ไทยนิวส์จะวางตลาดคงอีกวันรุ่งขึ้น แต่เพื่อร่วมมุทิตาจิตในโอกาสอันพร้อมเพรียงนี้ ผู้บริหารไทยนิวส์ ทั้งนายอินสม ปัญญาโสภา บรรณาธิการ และนางอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ) สุภาวรรณ จึงขอร่วมมุทิตายินดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม จ.ลำปาง ให้ข้อมูลว่า อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย ผู้สื่อข่าวอาวุโส จ.ลำปาง นสพ.ไทยนิวส์ นสพ.เสียงโยนก เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ (การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม) ปีพุทธศักราช 2530 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และเป็นบุคคลที่ทรงภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรม โดยจิตวิญญาณของการเป็นศิลปินครู สืบทอดศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแนวสืบศาสตร์การสอนตามแนวพุทธศาสนา และผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมากมาย อาทิเช่น ได้ประพันธ์ คำร้อง ทำนอง ท่ารำ เพลง ร่ำเปิงลำปาง   สถานศึกษาต่างๆ ใน จ.ลำปาง นำไปเผยแพร่

สภาวัฒนธรรม จ.ลำปางจึงจัดงานมุฑิตาจิตอาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาวุโส สภาวัฒนธรรม จ.ลำปาง ขึ้นวันศุกร์ ที่ 29 ก.ค. 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยจัดตั้งกองทุนเพื่อ อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในยามชราภาพและในยามเจ็บป่วย โดยนำเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย เลขที่ 536-0-82734-3

สำหรับการจัดงานมุฑิตาจิต อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย วันศุกร์ ที่ 29 ก.ค. 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง  หลังจากเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานมุฑิตาจิตฯ และรับอาหารว่างแล้วประธานในพิธีกล่าวเปิดงานมุทิตาจิตอาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย ต่อด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน จ.ลำปาง อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย เป็นผู้ประพันธ์คำร้อง ทำนองและท่ารำ เสร็จสิ้นงานมุทิตาจิตฯ ถือเป็นงานรวมใจชาวเขลางค์ที่ได้รวมพลังกันยกย่องเชิดชูผู้มีคุณูปการด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ    และวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมยิ่ง.