หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

สัปดาห์ส่งเสริมศาสนา“วันวิสาขบูชา” กับประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้พระธาตุฯ

Author by 23/05/15No Comments »

 เตียวขึ้นดอย พระธาจุดอยสุเทพ         จังหวัดเชียงใหม่ไม่เพียงแต่เป็นเมืองหลวงของภาคเหนือเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองแห่งอารยะและวัฒนธรรมอันงดงาม ประกอบด้วยงานประเพณีทั้ง 12 เดือน งานเทศกาลด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาอย่างแยกกันไม่ออกมายาวนาน โดยเฉพาะงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งจัดขึ้นก่อนวันวิสาขบูชาทุกปี

ขณะที่คณะสงฆ์ และฝ่ายราชการจังหวัด ก็จัดงานสนองมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาต่อเนื่องถึง 7 วัน โดยปีนี้ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัด พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดสัปดาห์ดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2558  โดยมุ่งเพื่อยึดหลักร่วมกัน 3 ประการ คือ ละเว้นการทำความชั่วทุกอย่าง มุ่งทำแก่ความดี ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งในวันวิสาขบูชาขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ปีนี้ตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน เมื่อครั้งพุทธกาลเป็นวันที่ตรงกับวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งองค์การสหประชาชาติให้การยอมรับ และถือเป็นวันสำคัญของโลก

พิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ มีการแสดงปาฐกถาเรื่อง “ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะพินาศ” คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 34 เข้ารับเกียรติบัตร ทั้งนี้ จะมีพิธีเดินขบวนแห่โคมไฟวิสาขบูชาตั้งแต่พุทธสถานไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ค่ำวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 คาดมีประชาชนร่วมงานกว่า 2 พันคน พร้อมกับขอความร่วมมือวัด หน่วยงานราชการ บ้านติดตั้งธงเสมาธรรมจักรประดับตกแต่งซุ้มประตูวัด อาคารบ้านเรือน โดยเฉพาะถนนสายหลัก 3 สายและ 4 แจ่งคูเมือง พร้อมกับเชิญประชาชนลด ละ เลิกอบายมุข และสถานบันเทิงหยุดกิจการในวันวิสาขบูชา 1 วัน เพื่อเป็นพุทธบูชา และเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง และครอบครัว

ส่วนงานประเพณีไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุฯ “เตียวขึ้นดอย”ปีนี้พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ร่วมกับนายนาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.เชียงใหม่  เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายวัลลภ นามวงศ์พรหม กรรมการและเลขานุการ แถลงว่างาน ประจำปี 2558  นี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานผ้าไตรจำนวน 10 ไตร เพื่อถวายพระสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558 เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา

เนื่องจากแต่ละปีมีประชาชนเรือนแสนเดินเท้าขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุก่อนวันวิสาขบูชา จึงประชุมมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายเตรียมงานให้พร้อมสรรพมาแรมเดือนแล้วพร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องจากการจัดงานในปีที่แล้ว ซึ่งพบปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องการเคลื่อนขบวน การตั้งโรงทาน การรักษาความสะอาดบนเส้นทางเดิน การแสดงละเล่นสมโภช การห้ามไม่ให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พกติดตัวหรือจำหน่ายตามเส้นทาง รวมทั้งการจัดระเบียบเดินรถขึ้นลงในช่วงเวลาดังกล่าวให้เกิดความเรียบร้อย         จึงมีการกำชับกรรมการทุกฝ่ายดูแลอย่างใกล้ชิด

สำหรับขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานบนรถบุษบก นำพุทธบริษัท(เตียว)เดินเท้าขึ้นดอยสุเทพจะมีในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม เริ่มเวลา 19.09 น.  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ทำพิธีสักการะอนุสาวรีย์ครูบาแล้วจะขึ้นรถบุษบกเป็นคนแรกอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ต่อด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว(อยู่ระหว่างประสานงาน) และนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพคนสุดท้าย จนถึงหน้าบันไดนาค เวลาเช้าตั้งแต่ 07.00 น.จะมีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเวลา 17.00 น. ประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน และเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุ ถวายเป็นพุทธบูชา เป็นเสร็จพีธี

เตียวขึ้นดอย3      ทั้งนี้ ในคืนวัน “เตียวขึ้นดอย” จะมีการตั้งเต้นท์จุดบริการอาหาร และน้ำดื่ม11 จุด ติดตั้งไฟส่องสว่าง  จัดรถสุขาเคลื่อนที่ โดย อบจ.เชียงใหม่ การจัดพิธีการต่างๆโดยคณะกรรมการของวัดพระธาตุฯ เจ้าหน้าที่พยาบาลโดยสาธารณสุขจังหวัด การจัดระเบียบโรงทาน และความเรียบร้อยโดยกำนัน ต.สุเทพ การจัดระเบียบการจราจรโดยฝ่ายตำรวจ และการจัดเก็บขยะโดยเทศบาลตำบลสุเทพ เป็นต้น

          เรื่องที่ทุกฝ่ายห่วงใยเป็นพิเศษคือ การทิ้งขยะเรี่ยราดตามเส้นทาง แม้แต่ใกล้ที่ตั้งโรงทานก็ไม่ได้ทิ้งในที่จัดไว้ให้ เรื่องนี้นายนาวิน สินธุสาด รอง ผวจ.เชียงใหม่ กำชับให้เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับกรรมการทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนแก้ไข รวมทั้งขอให้โรงทานจัดวัสดุย่อยสลายง่ายเป็นภาชนะบรรอาหารแจกจ่าย กับจะมีการแจ้งเตือนพี่น้องชนเผ่า และแรงงานต่างชาติให้เข้าใจเรื่องการรักษาความสะอาดด้วยส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สั่งห้ามเด็ดขาดหากพบขายจะมีการจับกุม และถ้าพกพาขึ้นไปก็จะยึดทั้งหมดตามมาตรการเข้มเช่นทุกปี เพื่อให้ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์นิ้อยู่คู่กับชาวเชียงใหม่ไปตลอดกาลนาน.

บุณย์ มหาฤทธิ์ /รายงาน