หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

เทคนิคแพทย์พบนักวิทยาศาสตร์ ผู้ค้นพบเชื้อ HIV ได้รางวัลโนเบล

Author by 28/11/15No Comments »

  France - Nobel Prize winner Francoise Barre-Sanoussi        ไม่ง่ายนักที่จะมีนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังระดับโลก จะแวะเวียนมาถึงเชียงใหม่ แต่ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ศกนี้จะมีนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบเชื้อเอชไอวี(HIV) และได้รับรางวัลโนเบลเป็นเครื่องการันตี จะมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเจ้าภาพคือ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดบรรยายพิเศษ

          ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังสี คณะบดีคณะเทคนิคการแพทย์ จึงบอกกล่าวผู้สนใจเชิญร่วมงาน “โครงการเรียนรู้จากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลผู้ค้นพบเชื้อเอช ไอ วี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ มช.”  ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยจะมีการบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ ปี 2008 ผู้ค้นพบเชื้อเอช ไอ วี คนแรกของโลก พร้อมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “นับหนึ่ง”  ซึ่งจะเปิดให้บริการตรวจหาเชื้อเอช ไอ วี  ไวรัสตับอักเสบบี  ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟิลิส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถทราบผลภายใน 30 นาที โดยไม่ต้องรอคิวนาน ส่งเสริมการตรวจวินิจฉัยในผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

กิจกรรม “โครงการเรียนรู้จากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลผู้ค้นพบเชื้อเอช ไอ วี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ มช.” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยเวลา 10.00-11.30 น. จะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “From discovery to remaining challenges in HIV science” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฟรองซัวส์ บาเร่ ชินุสสี่ (Professor Dr. Franoise Barr-Sinoussi) นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ ปี 2008 ผู้ค้นพบเชื้อเอช ไอ วี  ซึ่งจะมีล่ามแปลภาษาด้วย

หลังจากเสร็จการบรรยายแล้ว ในเวลา 11.30 น. จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “นับหนึ่ง” (“NapNeung” collaborative project)  หรือ โครงการวิจัย เรื่อง “Expanding Access to HIV Testing and Counselling for Thai and non-Thai High-Risk populations in the Public Health System”  โดยการสนับสนุนจากองค์กร Expertise France ประเทศฝรั่งเศส  ซึ่งจากสถิติพบว่า ในประเทศไทยมีกว่า 500,000 คนที่มีการติดเชื้อเอชไอวี แต่กว่า 200,000 คน ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ  เช่นเดียวกับ ไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบซีและซิฟิลิส ซึ่งโดยปกติแล้วคนทั่วไปต่างมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในวัยหนุ่มสาว  การได้รับการตรวจวินิจฉัยในผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ  เพราะหากตรวจพบการติดเชื้อตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น จะส่งผลให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและลดโอกาสการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้

โครงการ”นับหนึ่ง”นี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี  ไวรัสตับอักเสบบี  ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟิลิส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถทราบผลได้ภายใน 30 นาที ซึ่งหากรวมเวลาที่ใช้ในศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกจะไม่เกิน 1 ชั่วโมงเท่านั้น โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกปิดเป็นความลับ ซึ่งในการตรวจนั้นผู้ที่มารับบริการจะไม่ต้องเสียเวลารอคิว เพราะสามารถใช้บริการโทรศัพท์สายด่วน (โทร.061-681-3399) เพื่อนัดหมายวันเวลา เมื่อถึงวันนัดหมายจึงเข้าใช้บริการได้ทันที

โครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะผู้ที่มารับการตรวจจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการติดเชื้อ วิธีการป้องกัน และสามารถส่งต่อข้อมูลนี้ไปยังผู้อื่นต่อไปได้ด้วย โดยจะเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่อาศัยและทำงานในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “โครงการเรียนรู้จากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลผู้ค้นพบเชื้อเอช ไอ วี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ มช.” ว่า เริ่มต้นจากคณะเทคนิคการแพทย์ กับโครงการ UMI-174 PHPT (PHPT International Joint Research Unit) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัยร่วมกับองค์กร Expertise France ประเทศฝรั่งเศส ในการดำเนินโครงการ “Strengthening national strategies regarding key affected populations and/or vulnerable groups” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการพัฒนางานวิจัยและจัดการด้านการรักษาเด็กและผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการกองทุนร้อยละ 5 (The 5% Initiative) จากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย โดยบันทึกข้อตกลงฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง “Expanding Access to HIV Testing and Counselling for Thai and non-Thai High-Risk populations in the Public Health System” หรือ โครงการ “นับหนึ่ง” (“NapNeung” collaborative project) มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 – เมษายน 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  ศิริรังษี เป็นหัวหน้าโครงการ และ อ.ดร.ธนวรรณ สำลีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์เป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการ

โครงการนี้เป็นความร่วมมือต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ประกอบด้วย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัดและรังสีเทคนิค กับโครงการป้องกันและรักษาเอช ไอ วี (PHPT) สังกัดหน่วยงานวิจัยของ The Institut de Recherche pour le D?veloppement (IRD) สถาบันการวิจัยแบบสหสาขาวิชาของรัฐบาลฝรั่งเศส

          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 061-681-3399

บุณย์ มหาฤทธิ์ /รายงาน