หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

โครงการพระสอน ศีลธรรมในโรงเรียน

Author by 24/06/16No Comments »

ภาพสกุ๊ป 24 มิย       คำกล่าวที่ว่า ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ เข้ากับพุทธพจน์ที่ว่า สีลํ โลเก อนุตฺตรํ แปลว่า การรักษาศีล ประเสริฐที่สุดในโลก เมื่อผูกติดกับคำ “ศีลธรรม” หมายถึงคนมีศีลมีธรรม ย่อมเป็นที่ยกย่อง ปรารถนาจะคบหาจากคนทั่วไป ขณะที่คนไม่มีศีลไม่มีธรรม มักจะทำผิด เห็นผิด และทำให้โลกวินาศได้

นอกจากมหาเถรสมาคม จะกำหนดให้รณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วไทย รักษาศีล 5 เพื่อสังคมอยู่กันอย่างมีความสุขแล้ว ในปีนี้ได้เน้น “โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” อีกทางหนึ่ง โดยมอบให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งรับผิดชอบในการอบรมพระสอนศีลธรรมก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในพื้นที่คณะสงฆ์ภาค 7 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน พระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้มีพระสอนศีลธรรมแล้วกว่า 1,500 รูป เข้าไปสอนศีลธรรมในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดย มจร.จ่ายค่านิตยภัต และค่าเดินทางให้ โดยการสอนศีลธรรมในโรงเรียนดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 แล้ว ได้อบรมเพิ่มเทคนิคการสอนเรื่อยมา

สำหรับปีการศึกษา 2559 มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดในฐานะผู้กำกับดูแลภารกิจพระสอนศีลธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค 7 ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด โดยมีพระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร.เป็นประธานเปิดอบรม พระโพธิรังษี เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดกล่าวต้อนรับ พระครูสุนทรสังฆพินิต ดร. ผอ.สำนักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

พระราชวรเมธี ดร.จะบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระศรีธรรมภาณี ผอ.สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มจร. บรรยายเรื่อง “แนวทางการบริหารงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” พระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกับการสนองงานคณะสงฆ์ภาค 7″ นอกจากนั้นยังมีวิทยากรระดับประเทศอีกหลายท่านจะให้ความรู้ เทคนิค  ทักษะการสอน

พระเทพปริยัติ    เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว ครูพระสอนศีลธรรม เดิมเราสอนกันในโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนไป สถานศึกษาก็ปรับปรุงให้ดีขึ้น จึงขอพระเป็นผู้สอนวิชาศีลธรรมโดยตรง นอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องศีลธรรม ยังได้ศึกษาเรื่องศาสนพิธีต่างๆ เพราะครูพระปัจจุบันมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท และเอกจำนวนมาก คณะสงฆ์จังหวัดจึงสนับสนุนในสิ่งที่ขาดแคลน และดูแลปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งเสริมเพิ่มความรู้ใหม่ ๆ  ทั้งด้าน ไอที ด้านทักษะการสอน จึงขออนุโมทนาทุกฝ่ายที่ร่วมกันดำเนินการเรื่องนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชน และสังคมไทยสืบต่อไป.