หน้าหลัก » สกู๊ปข่าวพิเศษ

ชุมชนต้นแบบจัดการสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นแล้วในเทศบาลเมืองแม่โจ้

Author by 14/06/14No Comments »

2          เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีพื้นที่ประมาณ 19.46 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมบางส่วนของ 3 ต.หนองหาร หนองจ๊อม และป่าไผ่  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยในปี พ.ศ. 2554 ได้เข้าร่วมโครงการ LA 21 เพื่อมุ่งให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนา

ต่อมาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนสู่ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกโดยได้แก่ ชุมชนขนาดเล็ก คือ ชุมชนห้วยเกี๋ยง ชุมชนขนาดกลางชุมชน คือ แพะป่าห้า และชุมชนขนาดใหญ่ คือ ชุมชนไร่สหกรณ์ที่สามารถแสดงศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อยอด ยกระดับกิจกรรมในพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนให้จัดการขยะที่เป็นระบบ

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กล่าวว่า ได้ส่งชุมชนเข้าประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero waste เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา 87 ชุมชนปี 2557 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ชุมชน ทั้งชุมชนขนาดเล็ก  ชุมชนขนาดกลาง และชุมชนขนาดใหญ่  และได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ได้แก่ชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนห้วยเกี๋ยง ชุมชนขนาดกลางชุมชนแพะป่าห้า และชุมชนขนาดใหญ่ ชุมชนไร่สหกรณ์ ซึ่งแต่ละชุมชนสามารถดึงศักยภาพการจัดการชุมชนได้เป็นอย่างดี

ชุมชนห้วยเกี๋ยง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร เป็นชุมชนขนาดเล็ก มีประชากร 143 ครัวเรือน ใช้วัดห้วยเกี๋ยงเป็นศูนย์กลางของชุมชนและประยุกต์การใช้หลัก 3 Rs ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เช่น 1. โครงการชุมชนปลอดขยะ เพื่อสร้างเมืองน่าอยู่ และลดภาวะโลกร้อน เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2554 มีกิจกรรมการซื้อขยะ ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน ในเวลา 08.00-15.00 น. 2.กิจกรรมจิตอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จัดตั้งจิตอาสาเข้ามาช่วยกันดูแลความสะอาดภายในหมู่บ้านทุกเดือน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 3.กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ สำหรับทำปุ๋ยน้ำ โดยคัดเอาเฉพาะผักและเปลือกผลไม้มาหมัก จากการนำวิธีการจัดการขยะทั่วไปที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุดตามหลักการจัดการขยะมูลฝอย 3Rs โดยนับตั้งแต่กระบวนการลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) รีไซเคิล (Recycle) ทำให้ลดปริมาณขยะมูลฝอยจากต้นทางให้ได้มาก และเกิดการจัดการในชุมชนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

3       ชุมชนแพะป่าห้า หมู่ 4  ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย มีวิธีการจัดการขยะอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ชุมชน ชุมชนแพะป่าห้าส่วนใหญ่เป็นชุมชนทางด้านการเกษตร ขยะในชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของขยะอินทรีย์โดยมีการจัดการคือขยะในรูปของพืชผัก ผลไม้ และเศษอาหารในครัวเรือนมีการจัดการโดยการนำมาหมักเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ส่วนขยะจำพวกเศษไม้ใบไม้ทางกลุ่มปุ๋ยหมัก และเกษตรอินทรีย์จะนำมาหมักทำปุ๋ยหมักซึ่งได้รับการอบรมจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนอกจากนั้นในชุมชนเองมีการเลี้ยงฟาร์มโคนมอยู่ในพื้นที่ซึ่งวัสดุสำคัญคือมูลโคที่จะนำมาใช้ผลิตปุ๋ยหมัก ซึ่งชุมชนได้จัดตั้งกลุ่มทำปุ๋ยหมักและเกษตรอินทรีย์

นายอำนวย อิ่นแก้ว ประธานชุมชนแพะป่าห้า กล่าวว่าในชุมชนได้มีการส่งเสริมชุมชนให้สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากมูลวัวที่เลี้ยงในชุมชน พร้อมผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ในการหุงต้ม และการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ซึ่งกิจกรรมในชุมชนนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชนยั่งยืนและในพื้นที่สาธารณะรวมกลุ่มกันเพื่อไว้แบ่งปันกันบริโภคในชุมชน

ชุมชนไร่สหกรณ์  หมู่ที่ 11 ต.หนองหาร มีวิธีบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน และมีวิธีการโดยการส่วนร่วมคิดร่วมทำของคนในชุมชน โดยยึดหลักของ 3 Rs Reduce (ลดการใช้) คือ ลดการใช้ให้น้อยลง และใช้ได้ให้คุ้มค่ามากที่สุด  Reuse(การใช้ซ้ำ) คือ การนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก  Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) คือ กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกที่เข้าโครงการคัดแยกซื้อขายขยะจำนวนมาก

   1       นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้ กล่าวในตอนท้ายว่า ขณะนี้กำลังเร่งรณรงค์เพื่อให้ประชาชนตื่นตัว และให้สอดรับกับการตรวจประเมินผลจากส่วนกลาง คาดว่าจะเข้าตรวจภายในเดือนกันยายน 2557 นี้หากในอนาคตชุมชนมีความเข้มแข็งจนสามารถพัฒนา เช่น โครงการซุปเปอรมาร์เก็ตในบ้าน 2.โครงการคนเฒ่านั่งก๋อมเฝ้าบ้านและ 3.โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น และลดจำนวนขยะให้เป็นศูนย์ ก็จะสามารถผลักดันให้เมืองแม่โจ้เป็นเมืองต้นแบบในเรื่องการจัดการขยะได้ต่อไป.

บุณย์ มหาฤทธิ์ /รายงาน