หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนหน้า 4 ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

“คนหน้า 4หมามุ่ย”  คุ้ยแคะข่าวสังคม   ฅนหน้า 4  “ไทยนิวส์”  หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาค  ภาพ-ข่าว  สำหรับชนทุกชั้น  จัดจำหน่ายแพร่หลายทั่วภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง   ฉบับนี้-ประจำวันพฤหัสบดี  วันที่  10  กรกฎาคม   พุทธศักราช 2557 …/////

เปิดบัญชรวันนี้   ด้วยข้อความ  “ เป็นอยู่เท่าที่มี  ดีกว่าเป็นเศรษฐีเงินผ่อน”   คัดลอกมาจากหนังสือ   “ มงคลชีวิตประสิทธิพร”   ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์   (จันทร์  กุสโล)  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   พิมพ์เผยแพร่เป็น ส.ค.ส. แก่พุทธศาสนิกชน  เพื่อเป็นคติเตือนใจ  เมื่อปี 2515 …///// ผลัดเปลี่ยนกันตามวาระ  ยุทธพงศ์  จีรประภาพงศ์ (เชียงใหม่) สิ้นสุดการบริหารงานประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ  วีระยุทธ สุขวัฑฒโก (เชียงใหม่) รับหน้าที่แทนตั้งแต่บัดนี้ ถึงปี 2559 …///// รองประธานสภาฯ ประกอบด้วย  วิษณุ สรรค์พฤกษ์สิน จ.พะเยา,  ปรีชา รังษีธนะไพศาล จ.อุตรดิตถ์, ทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล จ.นครสวรรค์,  เกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์  (เชียงราย)  เลขาธิการ,  อธิภูมิ กำธรวรรินทร์ (ลำปาง),  นิวัฒน์ ตันติเกียรติ (ลำพูน),  พละวัต ตันศิริ (เชียงราย),  พัลลภ ถนอมทรัพย์ทวี (แพร่),  วันชัย จิตตมานนท์กุล (พิษณุโลก),  ชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงค์ (ตาก),  สราวุธ สงวนเผ่า (อุทัยธานี)  และ     มนต์ชัย รุ่งชาญชัย (กำแพงเพชร) รองเลขาธิการ,  ศิริพร ตันติพงษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่  เป็นเหรัญญิก …///// ที่ปรึกษาสภาฯ ได้แก่  รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มช.  ผศ.พาวิน มะโนชัย  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้,   รศ.ชัยยศ สันติวงษ์  กรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้,  ศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล  ผอ.ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1,  ปิยะฉัตร ไคร้วานิช  ผอ.สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เครือข่ายภาคเหนือ,  ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ  ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ฯลฯ …///// คณะกรรมการสภาฯ มีทั้งสิ้น 33 คน  จากเชียงใหม่ 2 คน คือ  ดร.องอาจ กิตติคุณชัย และ วิเชียร เชิดชูตระกูลทอง, จากลำพูน 1 คน คือ  ประการ ขำศรีบุศย์ …/////

      กิจกรรมประจำวันนี้ ……*** ( 10 ก.ค. ) ที่ .เชียงใหม่  เวลา 09.00 – 15.00 น.    กองบริหารงานบุคคล มช. จัดออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภา พนักงาน ปี 2557-2560  รศ.ธีรภัทร์ วรรณฤมล  ผช.อธิการบดีฝ่ายองค์การสื่อสารฯ  แจ้งให้คณาจารย์ประจำ  พร้อมข้าราชการ  และพนักงาน-ลูกจ้าง  ไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งในสังกัด …///// เวลา 09.00 – 17.00 น. กลุ่มคณาจารย์สอนศิลปะสาขาศิลปกรรม  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  จัดนิทรรศการผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย “กลุ่มเจ็ดยอด” ครั้งที่ 11  ผู้สนใจชมได้ที่ห้องแสดงงาน ชั้น 1 ด้านหลัง  หอนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรม มช. …///// เวลา 09.00 – 17.00 น.  มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ กรมศิลปากร  สำนักงานศิลปวัฒนธรรม และ หอนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรม มช. จัดนิทรรศการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59 ปี 2556    รศ.พงศ์เดช ไชยคุตร  คณบดีคณะวิจิตรฯ เชิญไปชมที่ห้องงานแสดง  ชั้น 1 ด้านหน้า  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช. …//// เวลา 19.00 น.  การแสดง แสง-สี-เสียง  เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  “วันอาสาฬหบูชา ธรรมยาตรา คุ้มครองโลก”  ที่ข่วงประตูท่าแพ   ชมฟรี ……///// ที่ .ลำปาง  เวลา 09.30 น.   ฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์  รอง  ผวจ.  เปิดโครงการสมานฉันท์แรงงาน  ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์  ศาลากลางจังหวัด  ช่วงเย็น 17.30 น.  เป็นประธานสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาสมานฉันท์  ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง ……/////  เวลา 09.00 น.  ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  รอง ผวจ. บรรยายพิเศษเรื่อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฯ ที่ห้องราชาวดี ชั้น 4  เทศบาลนครลำปาง  จากนั้นเวลา 10.00 น. เปิดประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน  มอบนโยบายปฏิบัติงาน  ที่ศูนย์การเรียนรู้  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  บ้านท่าส้มป่อย อ.เมืองลำปาง …///// ที่ .เชียงราย  เวลา 13.30 น.  ประจญ ปรัชญ์สกุล  รอง ผวจ. ประชุมกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี  ที่ห้องพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 08.00 – 15.00 น.  นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ  รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.สวนปรุง  นำทีมสุขภาพจิต  ให้บริการตรวจ รักษา พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ  ที่ รพ. แม่ลาว อ.แม่ลาว …/////

หมามุ่ย