หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนหน้า 4 ประจำวันที่ 11 กันยายน 2557

        “คนหน้า 4ไทยนิวส์”  หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่นประจำภาคเหนือ  ก้าวสู่ปีที่ 45 อย่างกล้าแกร่งและเข้มข้น      ด้วยเนื้อหาสาระ  เพื่อ “หมู่เฮา” ชาวเหนือ  “หมามุ่ย” คุ้ยแคะแวดวงสังคม “คนหน้า      ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557… ///// ข้อคิดวันนี้ “ถ้ารู้จักใช้เวลา  ชีวิตจะมีค่ากว่านี้” จาก “มงคลชีวิตประสิทธิพร” ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  เมื่อปี 2511 …///// ตำรวจภูธรภาค 5 ภายใต้การนำ  พล...วันชัย ถนัดกิจ  รักษาราชการแทน ผบช.ภาค 5 จัดพิธีประกาศเกียรติคุณตำรวจในภาค 5 ที่จะครบวาระอำลาจากตำแหน่ง  เพราะเกษียณอายุราชการ  ที่ห้อง CGV โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  ค่ำวันที่ 12 ก.ย.นี้  มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ  และลอดซุ้มกระบี่ผู้ครบเกษียณฯ ตามด้วย  พล...ชำนาญ รวดเร็ว  รอง ผบช.ภาค 5 เป็นตัวแทนผู้ครบเกษียณ  กล่าวอำลาตำแหน่ง …/////

 กิจกรรมวันนี้ (11 ก.ย.) ที่ .เชียงใหม่  เวลา 09.00 น. กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  จัดเวทีสาธารณะ “ความพร้อมของไทย … ต่ออนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท” โดย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์  ผอ.สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ  อนุพันธ์ อิฐรัตน์ ผอ.สำนักจัดการกากของเสีย และสารอันตราย  จัดที่ห้องป่าสักหลวง  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว …///// เวลา 09.00 น. เจ้าดวงเดือน เชียงใหม่  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด  ประชุมคณะกรรมการสภาระดับจังหวัด  และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ  ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 09.00 น. นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  จัดประขุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปี 2557  ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ   เฉลิมพระเกียรติ 7  รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ …///// เวลา 08.30 น.  สุริยะ ประสาทบัณฑิต  ผวจ. เปิดโครงการ “ธนาคารใบไม้ต้นแบบ”  ขยายผลสู่ 25 อำเภอในเชียงใหม่  เพื่อสร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อม  ลดปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า  ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด …///// เวลา 10.00 น.  เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  รอง ผวจ. ประชุมอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด  พิจารณาเห็นชอบ อปท.สนับสนุนงบแก่หน่วยงานราชการ    ที่ห้องประชุม สนง.  ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 09.00 น. รศ.พงศ์เดช ไชยครุต  คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มช. เชิญชมนิทรรศการ “Takashi Akiyama” ผลงานสร้างสรรค์ด้าน Graphic Design  โดย  โปรเพสเซอร์ ทากาชิ อากิยามา  จาก Tama  Art  University  ที่ห้องแสดงงานชั้น 1 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช. …///// เวลา 13.30 น. ผู้แทนจาก Stenden  University  เข้าพบ  รศ.โรม จินานุกรม  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช. หารือความร่วมมือทางวิชาการ  ที่สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ …///// เวลา 20.30 น.  งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพ.สวนปรุง  จัดรายการ “สุขภาพจิตเพื่อชุมชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ฝาง  ทัศวรรณ ปัญญารักษา  ดำเนินรายการ …///// ที่ .เชียงราย เวลา 11.00 น.  จอน แจ มัน  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี  เยี่ยมคารวะ  พงษ์ศักดิ์ วังเสมอ  ผวจ.เพื่อศึกษาเรียนรู้สภาพสังคมและเศรษฐกิจ  ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 13.00 น. มนัส โสกันธิกา  รอง ผวจ.ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  ที่ห้องธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 13.30 น. ประจญ ปรัชญ์สกุล   รอง ผวจ.ประชุมอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด  ที่ห้องพวงแสด ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 09.30 น. ชาติชาย สงวนพงษ์  ปลัดจังหวัด  ประชุมอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  ที่ห้องพวงแสด  ศาลากลางจังหวัด …///// ที่ .ลำปาง  เวลา 09.00 น.  ธานินทร์ สุภาแสน  ผวจ.เปิดหน่วยบำบัดทุกข์-บำรุงสุข ที่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ.เมืองปาน …///// เวลา 13.30 น.  ฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์  รอง ผวจ.ประชุมอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด  ที่ห้องสำนักงานแรงงานจังหวัด  ต่อจากนั้น 17.00 น. เป็นประธานสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาสมานฉันท์  ที่ห้องฝ้ายคำ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง …///// เวลา 10.00 น.  ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  รอง ผวจ.ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  ที่ห้องเวียงละกอน  ศาลากลางจังหวัด  ตอนบ่าย 13.00 น.  เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ  ที่บริษัทนาเดา อ.เสริมงาม …///// ที่ .ลำพูน  เวลา 09.30 น.  อาณัติ วิทยานุกุล  รอง ผวจ. และ จำลอง เณรแย้ม  ปลัดจังหวัด  ประชุมกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด  ประเมินผลการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในรอบเดือน  ที่ห้องจามเทวี ศาลากลางจังหวัด  หลังจากนั้น 10.30 น. ประชุมกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  ที่ห้องหริภุญชัย  ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 09.00 น. บำรุง รื่นบรรเทิง  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  ประชุมกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน  ที่ห้องมหันตยศ  ศาลากลางจังหวัด …////ที่ .แม่ฮ่องสอน  เวลา 08.00 น. นพ.ภาณุ คูวุฒยากร  จิตแพทย์ รพ.สวนปรุง  นำทีมสุขภาพจิต  ออกตรวจรักษาและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเวชประชาชนฟรี  ที่ รพ.ปาย อ.ปาย.

      หมามุ่ย