หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนหน้า 4 ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2557

“คนหน้า 4หมามุ่ย”  คุ้ยแคะข่าวสังคม   ฅนหน้า 4  “ไทยนิวส์”  หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาค  ภาพ-ข่าว  สำหรับชนทุกชั้น  จัดจำหน่ายแพร่หลายทั่วภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง   ฉบับนี้-ประจำวันพฤหัสบดี  วันที่  12 มิถุนายน   พุทธศักราช 2557 …/////

เปิดบัญชรวันนี้   ด้วยข้อความ  “ ถ้าผูกใจเจ็บ  จะเจ็บใจเรา”   คัดลอกมาจากหนังสือ   “ มงคลชีวิตประสิทธิพร”   ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์   (จันทร์  กุสโล)  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   พิมพ์เผยแพร่เป็น ส.ค.ส. แก่พุทธศาสนิกชน  เพื่อเป็นคติเตือนใจ  เมื่อปี 2531 …///// สี่นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มช.  ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา  จาก สนง.การวิจัยแห่งชาติ  ประกอบด้วย  สมพร สันติประสิทธิ์กุล  ทุนวิจัยการพัฒนากลยุทธ์การสร้างเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันของรัฐ 153,900 บาท …/////  วิโรจน์ ธรรมจินดา  ทุนวิจัยการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 109,100 บาท …/////  ฆนธรส ไชยสุต   ทุนวิจัยรูปแบบการประเมินบทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 104,500 บาท …///// และ  รุ่งกาญจน์ วุฒิ  ทุนวิจัยการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใหม่  ในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 112,300 บาท  หมามุ่ย  ร่วมแสดงความยินดีผ่านบัญชรนี้ …///// ทำหน้าที่ครูดี “แม่พิมพ์ของชาติ” ปั้นเยาวชนเป็นคนเก่งออกสู่สังคมมานานหลายสิบปี  นงลักษณ์ แตงไทย ร.ร.พุทธิโศภน, มานพ ทนันต์ชัย ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่,  รัชนีวรรณ เขื่อนแก้ว ร.ร.บ้านแม่จ้อง,  ศจีพรรณ ไต่วัลย์  ร.ร.บ้านหนองโค้ง,  พวงทอง โคจำนง ร.ร.บ้านบวกค้าง, พิทยาภรณ์ ไชยมี ร.ร.บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท,  ธิดาพรรณ จันทร์เทพ  ร.ร.บ้านแม่ดอกแดง,  กาญจนา  ตันพรหม  ร.ร.บ้านเชิงดอยสุเทพ,  พรรณี รัตนะ  ร.ร.บ้านออนกลาง,  พิสมัย พิพัฒน์จริยา   ร.ร.สันกำแพงคันธานุสรณ์,   สุนทรีย์ ปิ่นคำ  ร.ร.วัดป่าข่อยใต้, พัชฎาภรณ์ คำรินทร์ ร.ร.บ้านป่าเหมือด, อุบลศรี คะเณย์ ร.ร.บ้านท่ารั้ว,  อาภรณ์ จรัสพันธ์กุล  ร.ร.ศรีเนห์รู,  นันธิยา อนันตพานิช  ร.ร.บ้านร้องขี้เหล็ก   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ถึงคราวต้องอำลาตำแหน่ง  กลับไปพักผ่อนเป็น “ครูเกษียณ” สิ้นเดือนกันยายนนี้  ลูกศิษย์คงอาลัยคิดถึงไปอีกนาน …/////

      กิจกรรมประจำวันนี้ …*** ( 12 มิ.ย. ) ที่ .เชียงใหม่  เวลา 08.30 น.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  โดย  ผศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ  คณบดีฯ  จัดอบรมการออกแบบ  เพื่อป้องกันอาชญากรรม  แก่บุคลากรหน่วยงานเกี่ยวข้องภาครัฐ-เอกชน  ที่คณะสถาปัตยกรรมฯ มช. …///// เวลา 19.30 น.  งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพ.สวนปรุง  จัดรายการ  “สุขภาพจิตเพื่อชุมชน”  เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน  ทัศวรรณ ปัญญารักษา  นักประชาสัมพันธ์ รพ.ดำเนินรายการ  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ฝาง เชียงใหม่  ความถี่ FM 89.25 เมกกะเฮิร์ต …/////  ที่ .พะเยา  เวลา 08.30 น.  ทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต รพ.สวนปรุง ร่วมกับ สถาบันสุขภาพจิตสิงคโปร์  ให้ความรู้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติใน อ.แม่ใจ  นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.สวนปรุง  กับคณะเป็นวิทยากร …/////  ที่ .พิษณุโลก  เวลา 08.30 น. กลุ่มการพยาบาล รพ.สวนปรุง  อบรมพยาบาลวิชาชีพงานสุขภาพจิตการเข้าถึงบริการและการดูแลผู้ป่วยจิตเวช  ที่โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค อ.เมือง  นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์  ผอ.รพ.สวนปรุง   นำคณะเป็นวิทยากร …/////  ที่ .เชียงราย  เวลา 13.30 น.  มนัส โสกันธิกา  รอง ผวจ.ประชุมกลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  พัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน  ที่ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 11.00 น. ชาติชาย สงวนพงษ์  ปลัดจังหวัด  ตรวจราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว …///// ที่ จ.ลำพูน  เวลา 09.00 น. สุวรรณ กล่าวสุนทร  ผวจ.  พร้อม  อาญัติ วิทยานุกุล  รอง ผวจ. และ จำลอง เณรแย้ม  ปลัดจังหวัด  ประชุมกรรมการกีฬาจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ที่ห้องหริภุญชัย  ศาลากลางจังหวัด …/////  ที่ .ลำปาง  เวลา 10.00 น.  ธานินทร์ สุภาแสน ผวจ. ประชุมหารือการจัดงานล้านนาฮาลาล อินดัสทรีเทรด 2014  โดยมี ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  รอง ผวจ. และ  สำเริง ไชยเสน  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  เข้าประชุมด้วย  ที่ห้องอาลัมภางค์  ศาลากลางจังหวัด …/////

                                                                           หมามุ่ย