หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนหน้า 4 ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2557

          “คนหน้า 4หมามุ่ย”  คุ้ยแคะข่าวสังคม   ฅนหน้า 4  “ไทยนิวส์”  หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาค  ภาพ-ข่าว  สำหรับชนทุกชั้น  จัดจำหน่ายแพร่หลายทั่วภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง   ฉบับนี้-ประจำวันพฤหัสบดี  วันที่  19 มิถุนายน   พุทธศักราช 2557 …/////

เปิดบัญชรวันนี้   ด้วยข้อความ  “ ไม่มีอะไรเป็นของเรา  แม้แต่ตัวเราเอง”   คัดลอกมาจากหนังสือ   “ มงคลชีวิตประสิทธิพร”   ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์   (จันทร์  กุสโล)  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   พิมพ์เผยแพร่เป็น ส.ค.ส. แก่พุทธศาสนิกชน  เพื่อเป็นคติเตือนใจ  เมื่อปี 2509 …///// จริงหรือเท็จ  ยังพิสูจน์ไม่ได้  ในยุคทหารปฏิวัติยึดอำนาจ  พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา  หัวหน้า คสช.ประกาศกวาดล้างทุจริต คอรัปชั่น  ให้วงราชการสะอาดทั่วประเทศ …/////  มีข่าวจาก “หม่อมเหลน” ..ปนัดดา ดิศกุล  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้รับแจ้งเรื่องทุจริตค่าอาหารกล่อง  สมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.)  จังหวัดใหญ่ในภาคเหนือ …///// หลังรับเรื่อง “หม่อมเหลน” ได้ประสานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.),  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปปท.) และ สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบดำเนินการทางกฎหมายในทุกกรณีอย่างเด็ดขาด …///// จังหวัดใหญ่ในภาคเหนือที่เป็นข่าวมีการร้องเรียน  หลายคนพุ่งเป้าว่าน่าจะเป็น “เชียงใหม่” เพราะใหญ่ที่สองรองจากกรุงเทพฯ หากจริงตามนี้  หมามุ่ย  มั่นใจว่า  สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์   “พ่อเมือง” ร่างเล็ก  “ฟัน” ไม่เลี้ยงแน่  เพราะทราบกิติศัพท์ดีว่า  “ไม่เอา” คนเลว …/////

กิจกรรมประจำวันนี้ …*** ( 19 มิ.ย. ) ที่ .เชียงใหม่  เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย  ประธาน กก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ จัดงานแสดงความยินดี  สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ย้ายมารับตำแหน่ง ผวจ.เชียงใหม่  ที่สโมสรเชียงใหม่ยิมคาน่า อ.เมืองเชียงใหม่ …/////  เวลา 09.00 น.  อุบลรัตน์ คงกระพันธ์  ประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่   นำสื่อมวลชนสัญจรหมู่บ้านเชิงนิเวศ (Eco Village)  ที่บ้านห้วยงู ต. สันทราย และบ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง…/////เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.  ประชุมชี้แจงการก่อสร้างถนนเสี่ยงเมืองต้นเปา สายบ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด  ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นเปา อ.สันกำแพง …/////  เวลา 08.30 น. กลุ่มงานจิตวิทยา รพ.สวนปรุง  นำโดย ธิดารัตน์ ศรีสุโข  ให้ความรู้ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาสำหรับนักจิตวิทยา  ที่โรงแรมเมอร์เคียว ถนนช้างเผือก อ.เมือง …///// เวลา 13.00 น. ดร.องอาจ กิตติคุณชัย  ประชุม กก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้  หารือเกี่ยวกับภารกิจในความรับผิดชอบ  ที่สโมสรเชียงใหม่ยิมคาน่า …///// เวลา 19.30 น.  งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพ.สวนปรุง  จัดรายการ “สุขภาพจิตเพื่อชุมชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ฝาง  ทัศวรรณ ปัญญารักษา ดำเนินรายการ …///// ที่ .ลำพูน  เวลา 09.00 น. อาณัติ วิทยานุกุล  รอง ผวจ. ประชุมคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข”  ที่บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ   ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. ประชุมเรื่องเดียวกันที่บ้านทาปลาดุก อ.แม่ทา …///// เวลา 13.30 น. จำลอง เณรแย้ม  ปลัดจังหวัด  ประชุมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัด …///// เวลา 09.30 น. บำรุง รื่นบรรเทิง   หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  ประชุมประเมินการปฏิบัติราชการ  ข้าราชการพลเรือน  ที่ห้องประชุมมหันตยศ  ศาลากลางจังหวัด …///// ที่ .ลำปาง  เวลา 09.00 น. ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  รอง ผวจ. ประชุมทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ  ที่ห้องเวียงพนา รร.ลำปางเวียงทอง  จากนั้น 13.00 น. ประชุมวางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพ และ สุขภาวะ  กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ที่ห้องประชุมมูลนิธิรักษ์แม่เมา อ.แม่เมาะ …/////ที่ .เชียงราย  เวลา 10.00 น.  ชาติชาย สงวนพงษ์  ปลัดจังหวัด  ปิดการฝึกอบรมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง  ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.เชียงรายที่ 1 …///// ที่ .พะเยา  เวลา 08.00 น.  นพ. ปริทรรศ ศิลปะกิจ  รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.สวนปรุง เชียงใหม่  นำทีมสุขภาพจิตให้บริการตรวจรักษา และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ  ที่ รพ.เชียงคำ อ.เชียงคำ …///// ที่ .พิษณุโลก  เวลา 08.30 น. เจริญพร กิจชนะพาณิชย์  นักสังคมสงเคราะห์ รพ.สวนปรุง นำทีมวิทยากร  ให้ความรู้เรื่องการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต รุ่นที่ 2 ที่โรงแรมไอยราแกรนด์พาเลซ อ.เมือง …////                                                                                                หมามุ่ย