หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนหน้า 4 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2557

      คนหน้า 4พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “5 ทศวรรษ มนุษยศาสตร์ 50 ปี  แห่งความภาคภูมิใจ”  และประทับฟังปาฐกถาพิเศษ “คุณค่าของมนุษยศาสตร์ต่อสังคม” โดย  รศ.ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล  อดีตอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วันนี้ (28 ส.ค.) เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถนนนิมมานเหมินท์ …/////

        “ไทยนิวส์” หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่นภาคเหนือ  ก้าวสู่ปีที่ 45 อย่างกล้าแกร่งและเข้มข้น  ด้วยเนื้อหาสาระ  เพื่อ “หมู่เฮา” ชาวเหนือ  “หมามุ่ย” คุ้ยแคะแวดวงสังคม “คนหน้า ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557….. ///// ข้อคิดวันนี้ “ทำบุญแลกบาป  จะขาดทุนเรื่อยไป” จาก “มงคลชีวิตประสิทธิพร” ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  เมื่อปี 2508 …///// ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.เชียงใหม่ประจำเดือน  เมื่อวานนี้  ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัด  สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ.  แนะนำหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งในเชียงใหม่      ได้แก่  สมคิด ปริมิตร  จากนักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ เรือนจำ จ.ลำพูน  มารับหน้าที่ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝาง  และ  กิตติภูมิ  แพ่งพิพัฒน์  ผอ.ธนาคารออมสินภาค 9 มารับตำแหน่ง ผอ.ธนาคารออมสินภาค 8 เชียงใหม่ …///// โอกาสเดียวกันแนะนำข้าราชการที่จะครบเกษียณอายุราชการ  อำลาจากตำแหน่งสิ้น ก.ย.นี้ 15 ราย    ประกอบด้วย  เพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด,  นรินทร์ มนะเกษตรธาร  ปฏิรูปที่ดินจังหวัด,  วิทย์ นพรัตน์  สหกรณ์จังหวัด,  ประทิน สินมณี  แรงงานจังหวัด, สมควร ช่อมาลี  พัฒนาการจังหวัด,  สินอาจ ลำพูนพงศ์  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1,  สุชิน สาระจันทร์  ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค 1,  สมาน ปราการรัตน์  ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ,  ประนอม เฉินบำรุง  ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1,  บรรเจิด ดีมงคล  หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่,  บุรี ดีชัยยะ  ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ฝาง,  สถาพร  กาญจนพันธ์  ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่,  วิรัช พันธ์พานิช  ผอ.โรงพยาบาลนครพิงค์,  อภิชาติ  ชุ่มเชื้อ  นายอำเภอแม่แตง และ นำชัย เจียงวรีวงค์  นายอำเภอแม่วาง  เดินทางสู่ถนนผู้สูงวัยพร้อมกัน  หมามุ่ย อวยพรให้จงโชคดี  มีพลานามัยแข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ …/////

 กิจกรรมวันนี้ (28 ส.ค.) ที่ จ.เชียงใหม่  เวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริติช เคาน์ซิล  จัดสัมมนาการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย กับ สังคมอย่างเข้มแข็ง  ที่โรงแรมเซ็นทารา-ดวงตะวัน   “อาจารย์โต้ง” รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์การสื่อสารฯ มช. แจ้งข่าวเพื่อทราบ …///// เวลา 09.00 น.  เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  รอง ผวจ. ประชุมกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ  ศาลากลางจังหวัด  ต่อมา 14.00 น. ประชุมกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด  ห้องประชุมเดียวกัน  ผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์  ท้องถิ่นจังหวัด  ทำหน้าที่เลขาฯ การประชุม  ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล …///// เวลา 08.30 น. ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย์ มช. โดย  ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังสี  คณบดีฯ จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนางานรังสีเทคนิค”  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านรังสีการแพทย์  ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว …///// เวลา 13.00 น. ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  อบรมเรื่อง “แผนการตอบสนองภาวะฉุกเฉินด้วย AFC”  ที่ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ  คณบดีฯ เปิดการอบรม …///// เวลา 20.30 น. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพ.สวนปรุง  จัดรายการ “สุขภาพจิตเพื่อชุมชน” เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชน  ทัศวรรณ ปัญญารักษา  ดำเนินรายการ  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ฝางเชียงใหม่  ความถี่ FM 89.25 เมกกะเฮิร์ต …/////

หมามุ่ย