หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนหน้า 4 ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2557

    “คนหน้า 4หมามุ่ย”  คุ้ยแคะข่าวสังคม   ฅนหน้า 4  “ไทยนิวส์”  หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาค  ภาพ-ข่าว  สำหรับชนทุกชั้น  จัดจำหน่ายแพร่หลายทั่วภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง   ฉบับนี้-ประจำวันพฤหัสบดี  วันที่  3 กรกฎาคม   พุทธศักราช 2557 …/////

เปิดบัญชรวันนี้   ด้วยข้อความ  “ โลกที่สับสน  เพราะคนวุ่นวาย”   คัดลอกมาจากหนังสือ   “มงคลชีวิตประสิทธิพร”   ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์   (จันทร์  กุสโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  พิมพ์เผยแพร่เป็น ส.ค.ส. แก่พุทธศาสนิกชน  เพื่อเป็นคติเตือนใจ  เมื่อปี 2531 …///// ประชุม กต.ตร.จ.เชียงใหม่   เมื่อบ่าย 1 ก.ค.นี้  ตามกำหนดเดิม สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ. จะเป็นประธาน  แต่ติดภารกิจเร่งด่วนที่ อ.ดอยเต่า  มอบให้ พล...ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์  ผช.ผบช.ภูธรภาค 5 รักษาราชการ ผบก.ตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่  ทำหน้าที่แทน …///// นำหลายเรื่องมาพิจารณาทบทวน  ที่ยืดเยื้อมานานคือการแก้ไขปัญหาจราจรสามแยกหน้าตลาดสันทราย  ยังไม่คืบหน้า  ประธานการประชุมรับจะจัดการให้เสร็จสิ้นในเดือน ก.ค.นี้  เกษม ปารมีศิลป์ขจร  ที่ปรึกษา กต.ตร.และเจ้าของตลาด  ฟังแล้วยกมือสาธุ …///// อีกเรื่อง ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   เสนอเรื่องการจัดระเบียบสังคมสถานบริการรอบสถานศึกษา   ...วีระวุฒิ เนียมน้อย  ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่  รักษาราชการ ผกก.สภ.เมือง  ยืนยันในพื้นที่รับผิดชอบไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายเด็ดขาด  เฉพาะคาราโอเกะที่ใช้สาวนุ่งน้อยห่มน้อยอยู่หน้าร้าน  จัดตำรวจนอกเครื่องแบบไปเฝ้าทุกคืน  หากฝ่าฝืนจัดการตามกฎหมายทุกราย …/////

      กิจกรรมประจำวันนี้ …*** ( 3 ก.ค.) ที่ .เชียงใหม่  เวลา 08.30 น.  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม  จัดโครงการประชาสัมพันธ์ “กองทุนยุติธรรม” ครั้งที่ 1   ...ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กล่าวเปิดงาน  ปกิต สุวรรณพรหมา  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 กล่าวต้อนรับ  ที่โรงแรมอโมร่า ถนนชัยภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ …///// เวลา 08.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ทำพิธีเททองหล่อองค์  พระพิฆเนศวร์  ขนาด 39 นิ้ว  ในวาระฉลองครบรอบ 90 ปี  มหาวิทยาลัยฯ  พระเทพโกศล  เจ้าคณะจังหวัด  ประธานพิธี  วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ  ศิษย์เก่าดีเด่น  ดำเนินการด้านพิธีกรรม  ที่มณฑลพิธีสนามฟุตบอล  มหาวิทยาลัยฯ …///// เวลา 09.00 น. กรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ จ.เชียงใหม่  จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 6 ประเด็น  สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ.กล่าวเปิดเวที  พระมหา ดร.บุญช่วย สิรินธโร  ผอ.สถาบันโพธิยาลัย   นำการเสวนาหัวข้อ “สมัชชาฯ กับความซื่อตรง ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ”  ที่โรงแรมคุ้มภูคำ  ถนนซีเกมส์ อ.เมืองเชียงใหม่ …///// เวลา 08.30 น. สำนักบริการวิชาการ มช.  โดย  ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์  ผอ.สำนักฯ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคพิธีกรและการพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ”  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการพูดในที่ชุมชนแก่ผู้เข้าอบรม  ที่สำนักบริการวิชาการ …///// เวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  จัดยกระดับผู้ประกอบการ OTOT ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs ปี 2557  รศ.ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีฯ จัดที่ห้องลีลาวดี  โรงแรมฟูราม่า  ถนนไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง …///// เวลา 08.30 น. สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2  ..กัตติกา ละอองศรี  หน.งานประชาสัมพันธ์ มช.แจ้งข่าว  จัดที่ห้องป่าสักหลวง  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว …/////  ที่ .ลำพูน  เวลา 09.30 น.  สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 หารือข้อราชการกับ  สุวรรณ กล่าวสุนทร  ผวจ.ลำพูน,  อาณัติ วิทยานุกุล  รอง ผวจ. และ  บำรุง รื่นบรรเทิง  หน.สำนักงานจังหวัด  ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัด …/////  เวลา 09.00 น.  จำลอง เณรแย้ม  ปลัดจังหวัด  เปิดการอบรมสัมมนา  และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของผู้นำต่อการพัฒนาท้องถิ่น”   ที่ห้องประชุมดอยขะม้อ  สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง …/////  ที่ .เชียงราย  เวลา 15.00 น.  มนัส โสกันธิกา  รอง ผวจ. ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด  ที่ห้องประชุม สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด …///// เวลา 10.00 น.  ประจญ ปรัชญ์สกุล  รอง ผวจ. ประชุมคณะทำงานพิจารณาการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  ที่ห้องพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด …///// ที่ .ลำปาง  เวลา 09.00 น.  ธานินทร์ สุภาแสน  รอง ผวจ.ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน 90 ปี  สลีท่านาง ที่โรงเรียนอนุนาลเถิน อ.เถิน  และเวลา 17.30 น.  เป็นประธานเปิดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาที่วิทยาลัยพระบรมราชชนนีลำปาง …///// เวลา 10.00 น.  ฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์  รอง ผวจ.  ประชุมกรรมการฝึกซ้อมแผนปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม  ที่ห้องประชุม อบต.บ้านขอ  อ.เมืองปาน  ภาคบ่ายเวลา 13.30 น.  ประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก  ที่ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ศาลากลางจังหวัด …/////

หมามุ่ย